Select Page

Subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant per minimitzar l’impacte econòmic del COVID-19 sobre el sector artesà de la indumentària festera i els oficis annexos.

La regidoria de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament d’Altea, regida per Maria A. Laviós, ha anunciat la convocatòria d’una subvenció destinada a pal·liar els efectes econòmics negatius que la pandèmia de la COVID-19 ha causat sobre el sector artesà fester, els tràmits del qual es duran a terme a partir del setembre. Són 30.000€ els que la Diputació Provincial d’Alacant ha assignat a l’Ajuntament d’Altea per a este efecte i la màxima quantitat a rebre per empresa és de 5.000€; ha especificat l’edil.

Segons les dades aportades per la responsable municipal de Foment de l’Ocupació, ateses les condicions reguladores del repartiment d’estes subvencions, establertes per la Diputació d’Alacant, fan referència a l’activitat productiva realitzada en el període comprès entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny del 2022.

“S’atorgarà un màxim de 5.000€ per a les 6 empreses del sector artesà, que exerceixen la seua activitat al municipi d’Altea, relacionat amb la indumentària festera i altres oficis annexos, com són: ventall, espardenyer, bordador, calceter, cecel·lador, puntaire, espader, marroquiner, modista a mitjana, orfebre, repussador de cuir, repussador de metalls, sastres i sastresses a mida, barreter a mida i sabater a mida”. Ha informat Maria A. Laviós.

Els requisits que han de complir les empreses destinatàries d’estes subvencions inclouen tenir el domicili fiscal a Altea i no haver demanat esta mateixa ajuda a cap altre Ajuntament; estar en possessió del Document de Qualificació Artesana (DCA) a data 31 de desembre de 2021; mantenir una mitjana mensual de facturació dels mesos per als quals se sol·licita l’ajuda que resulte inferior o igual a la mitjana mensual de facturació dels mateixos mesos del 2019; acreditar haver incorregut en despeses corrents del llistat de conceptes subvencionables, aportant factures o documentació de valor probatori equivalent a què s’ha d’adjuntar també els corresponents justificants bancaris de pagament.

Seran subvencionables els conceptes següents com ara la quota d’autònoms; el lloguer mensual del local de negoci; les despeses de consultoria i assessoria; les despeses de contractes de subministrament denergia i aigua del local de negoci; les despeses dels serveis de telefonia i d’internet de l’activitat; les despeses de contractes de serveis de seguretat del local de negoci; les despeses de contractes de manteniment d’equipaments afectes a l’activitat; els interessos de préstecs per a l’adquisició del local de negoci; les primes d’assegurances del local de negoci i/o del vehicle comercial afecte a l’activitat; el lloguer de vehicles comercials afectes 100% a l’activitat i interessos de préstecs d’adquisició de vehicles comercials afectes 100% a l’activitat.

S’haurà d’acreditar suficientment la titularitat de la persona sol·licitant (física o jurídica) respecte a les corresponents despeses i conceptes subvencionables.

Finalment, l’edil ha explicat que segons les bases de la convocatòria, “no cal que l’ajuntament realitze convocatòria pública si hi ha menys de 10 possibles entitats beneficiàries del sector artesà i oficis annexos censats al terme municipal, sempre que l’ajuntament garantisca que la informació arribe a cadascuna. Per això, a principis de setembre l’Ajuntament d’Altea procedirà a donar-ne la difusió corresponent i s’obrirà un termini perquè les entitats beneficiàries facen la sol·licitud i aporten la documentació requerida d’acord amb les condicions reguladores dictades per la Diputació d’Alacant”.

 

Pin It on Pinterest