Select Page

Convocatòria de la Diputació Provincial d’Alacant per minimitzar l’impacte econòmic del COVID-19

La regidoria de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament d’Altea, regida per Maria A. Laviós, ha anunciat la convocatòria d’una subvenció destinada a pal·liar els efectes econòmics negatius que la pandèmia de la COVID-19 ha causat sobre PIMES, MICROPYMES, Empresariat Autònom i altres col·lectius subjectes a mutualitats amb domicili fiscal al municipi, que exercisquen la seua activitat a Altea i acrediten haver tingut una mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals sol·liciten l’ajuda igual o inferior a la mitjana mensual facturada estos mateixos mesos del 2019.

El total de l’ajuda, procedent de la Diputació Provincial d’Alacant, és de 124.214€ i la mitjana màxima a què pot optar el sol·licitant és de 4.000€; sempre que puga acreditar que compleix el requisit de facturació esmentat en referència a l’activitat productiva realitzada en el període comprès entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022.

Com ha explicat l´edil, “el concepte subvencionable és el manteniment de l´activitat empresarial amb el finançament de despeses estructurals i de funcionament corrent de l´activitat que hagen estat suportades malgrat la manca d´ingressos per la persona física o jurídica beneficiària”.

Segons les dades aportades per Laviós, les empreses i activitats destinatàries de la subvenció són les PIMES, MICROPYMES, Empresariat Autònom i altres col·lectius subjectes a mutualitats amb domicili fiscal al municipi i que exerceixen la seua activitat a Altea i els conceptes subvencionables són quota d’autònoms , lloguer mensual del local de negoci, despeses de consultoria i assessoria, subministraments, seguretat del local de negoci, manteniment d’equipaments afectes a l’activitat i primes d’assegurances, entre d’altres.

Les despeses s’hauran de justificar amb factures o documents de valor probatori equivalent i amb documentació bancària acreditativa del pagament.

“El repartiment del les ajudes es realitzarà mitjançant convocatòria que es farà pública a partir del proper mes de setembre, en què es regularan les condicions, procediment i terminis de sol·licitud, requisits de les empreses destinatàries finals, mecanisme d’assignació de les ajudes i la resta de detalls”; ha particularitzat la responsable municipal de Foment de l’Ocupació, que ha apuntat que, “en tot allò no especificat en la convocatòria esmentada i respecte a la seua interpretació, s’atendrà al que preveu la normativa reguladora d’estes ajudes i a la resta de disposicions sobre això establertes a l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació d’Alacant”.

Finalment, Maria A. Laviós ha subratllat que “a principis de setembre procedirem a donar la difusió i la publicació de les bases reguladores, una vegada hagen estat aprovades per l’òrgan corresponent”.

Pin It on Pinterest