Select Page

D’acord amb les conclusions de l’informe d’intervenció del que s’ha adonat al plenari del dia de hui, l’Ajuntament d’Altea presenta a la Liquidació de l’exercici 2023 un resultat pressupostari positiu per import de 2.016. 749,27€, de manera que el grup local compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i el Romanent de Tresoreria per a despeses generals és positiu per import de 895.423,84 euros.

Segons les dades facilitades per l’edil d’Hisenda, Jose María Borja, la ràtio de deute financer puja al 14,15% dels seus ingressos corrents liquidats el 31 de desembre de 2023, i és inferior a la ràtio màxima del 110% de l’article 53 TRLRHL e inferior així mateix al 75%.

El període mitjà de pagament a proveïdors el quart trimestre del 2023 és d’11,91 dies, inferior al màxim legal de 30 dies. L’estalvi net de l’Ajuntament és positiu el 31 de desembre de 2023 per import de 2.201.657,06 euros.

Igualment, a l’informe sobre l’estabilitat pressupostària per a l’exercici 2023, l’interventor apunta que l’Ajuntament d’Altea compleix l’objectiu d’estabilitat en obtenir una capacitat de finançament de 541.007,64 euros.

La societat mercantil íntegrament municipal PDM SA, individualment considerada, també compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a l’exercici 2023 en obtenir una capacitat de finançament de 549.438,46 euros i l’estalvi net de l’empresa pública és positiu per import de 295.422,83 euros.

La Liquidació Consolidada del Pressupost Municipal del Consistori de l’exercici 2023 s’ajusta al principi d’estabilitat pressupostària, entès com la situació d’equilibri o superàvit en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda al SEC 2010”.

En definitiva i conforme a paraules del regidor d’hisenda, “la situació económic financera de l’Ajuntament d’Altea és bona, havent superat amb èxit el romanent negatiu de tresoreria que va llançar la liquidació del pressupost de 2022, com a conseqüència d’haver hagut de liquidar els deutes per import de 4.147.897,99€, per fer front a les diferents sentències per l’anul·lació del PAI del Riu Algar”.

“La bona salut econòmica de l´Ajuntament ens permetrà planificar l´execució de projectes necessaris per a Altea, en esta legislatura”, ha conclòs Jose María Borja, regidor d´Hisenda de l´Ajuntament d´Altea.

Pin It on Pinterest