Select Page

Aprovat de forma provisional el Pla Local de Gestió de Residus i la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa de recollida, transferència i tractament de residus sòlids urbans.

L’Ajuntament d’Altea ha aprovat en sessió plenària acceptar el dictamen del Consell Jurídic Consultiu que reconeix la potestat de l’Ajuntament d’Altea per revisar d’ofici la Concessió Administrativa per a la Gestió Integral del Servei Públic d’aparcaments; declarar nuls de ple dret el contracte d’aparcaments a Altea i el conveni de col·laboració i modificació del contracte inicial; iniciar la fase de restitució de les coses rebudes, prèvia liquidació en dos fases i mentre es produeix la liquidació i restitució de les coses rebudes, disposar la continuïtat del contracte.

Un punt de l’Ordre del Dia dictaminat favorablement a la Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior de data 19 d’octubre sobre la Revisió d’Ofici, per causa de nul·litat de ple dret, de l’acord del Ple de la Corporació Municipal de 26 d’abril del 2000, en què va adjudicar la concessió administrativa per a la gestió del servei públic d’aparcaments d’Altea a la societat mercantil Asterita Inversiones SL.

Com ha recordat l’edil d’Infraestructures, Aurora Serrat, “en l’últim ple en què es tractava este assumpte, el 6 de juliol, es desestibaven les al·legacions formulades per la mercantil NASA PARKINGS S.L, anteriorment ASTERITA INVERSIONS, contra els acords plenaris del 27 d’abril i del 18 de maig on s’aprovava la caducitat de l’expedient de revisió d’ofici del contracte de concessió integral dels apartaments a Altea i l’inici d’un nou expedient de revisió d’ofici per nul·litat del contracte”; al que ha afegit, “no acceptem les al·legacions de l’empresa i les remetem al Consell Jurídic Consultiu i este, altra vegada, ens ha donat la raó i ve a dir que el contracte és nul de ple dret. Pel que aprovarem definitivament la proposta del ple de juliol i obrirem una fase de liquidació del contracte de servei de grua i dipòsit per una banda i la liquidació del contracte de concessió de gestió integral del Servei Públic d’Aparcaments a Altea per un altra ”.

Una fase de restitució de les coses rebudes prèvia liquidació, diferenciant dos fases, tenint en compte la independència substantiva i comptable dels contractes. D’una banda, hi ha la liquidació del contracte de serveis de grua i dipòsit, concedint a l’adjudicatària termini d’un mes per presentar-la, així com per a la restitució del servei. I d’altra banda la liquidació del contracte de concessió de gestió integral del servei públic d’aparcaments a Altea, formalitzat el 29 de desembre del 2000, concedint a l’adjudicatària termini de 3 mesos per presentar-la, així com per a la restitució del servei.

Mentre es produeix la liquidació i restitució de les coses rebudes, es disposa la continuïtat del contracte baix les mateixes clàusules excepte les relatives als pretesos abonaments per dipòsit de vehicles de tercers i el cànon anual del servei de grua.

Davant els dubtes de l’Oposició, centrats en les formes i no en el contingut de la qüestió, com a responsable d’Hisenda, Jose Maria Borja, argumentava, “és un punt molt important per al municipi d’Altea i m’agradaria que es portaren a terme reflexions pel bé comú. Ara declarem la nul·litat de l’acord i si la concessionària ens demana, seran els jutjats els que resolguen. Hi ha molts informes dels serveis jurídics de l’Ajuntament i també un informe del Consell Jurídic Consultiu que tenim en compte a l’hora de prendre decisions de com procedir. El que no podem fer és creuar-nos de braços i pagar allò que ens reclamen sense prestar el servei al qual es van comprometre”.

El Punt ha tirat endavant amb els vots favorables de Compromís i Psoe i l’abstenció del PP i VOX.

Pel que fa al punt de l’Ordre del Dia del Ple sobre la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la recollida de residus, ha quedat aprovada una pujada del 28% de la taxa que merita el servei de recollida, transferència i tractament de residus sòlids urbans. Una modificació que l’edil d’Hisenda, José Maria Borja ha motivat a la pujada dels costos.

Segons ha detallat Borja, els costos de les escombraries el 2022 van ser de 2.751,991€ i el 2023 van pujar a 3.210.119€ aproximadament, mentre que l’Ajuntament ha recaptat 2.508.000€, cosa que significa un desfasament de més de 700.000€ que es pretén corregir per equilibrar el cost del servei; com així ho estipula la Llei de Taxes. “Cal actualitzar les taxes que es vénen pagant perquè es cobrisquen els costos dels serveis prestats”, ha declarat el regidor, qui davant les acusacions de l’Oposició d’una pujada desmesurada, ha apuntat que “la valoració econòmica es fa pels tècnics municipals i tots som conscients que no ens agrada pujar les taxes, però pugen els costos i cal fer revisions”.

“Altea és de les localitats de la Comarca que menys taxa paguem per la recollida d’escombraries i després d’este increment continuarà sent així”, ha afirmat el responsable municipal d’Hisenda. Al que Xelo González, defensora del punt per part de Compromís, ha afegit, “fa uns quants anys que assumim el desfasament des de l’ajuntament i la Llei diu que les taxes han de cobrir els costos del servei, per la qual cosa no ens queda més remei que ajustar el preu públic al cost. Tot i això, seguirem sent el municipi que menys pague”.

Esta revisió d’Ordenança reguladora de la recollida de residus ha comptat amb els vots favorables de l’Equip de Govern i els vots en contra de l’Oposició.

I sobre este mateix tema de residus, ha sigut aprovat de manera provisional el Pla Local de Gestió de Residus del municipi d’Altea. Un pla realitzat per la mercantil Intel·ligència Climàtica S.L. La redacció del Pla s’adjudicava a l’abril del 2022 i que a l’abril del 2023 s’ha d’adequat a la nova Llei estatal de Gestió de Residus. Després de l’adaptació del Pla Local de Gestió de Residus a la Llei 7/2022 de 8 d’abril de residus i sòls contaminats per a una economia circular, el 24 de juliol s’inicia consulta pública a les organitzacions i associacions inscrites al Registre Municipal perquè expressen la seua opinió i s’exposa durant 24 dies al Tauler d’Anuncis l’Ajuntament d’Altea. Incloses les propostes, el 29 de setembre l’equip redactor remet el nou Pla de Gestió de Residus i el 11 d’octubre el Tècnic Municipal de Medi Ambient emet informe favorable.

Aprovat inicialment aquest Pla, aquest està a disposició dels interessats a la seu electrònica de l’Ajuntament a https://altea.sedeelectronica.es/board/tablon. L’exposició pública tindrà un període de durada de 30 dies mitjançant anunci al BOP.

Pel que fa als detalls del Pla, l’edil de Medi Ambient, Jose Orozco ha indicat que el Pla atén la sostenibilitat mediambiental, però també l’econòmica. El Pla té una aplicació completa a 10 anys vista i el cost de la implementació és de 5 milions d’euros. “Una vegada implantat el Pla es podran estalviar entre 600.000 i 700.000€ anuals en el tractament dels residus, a més de gaudir d’altres beneficis que contempla el Pla com ara la recollida casa a casa al Nucli Antic; l’eliminació dels contenidors a esta zona, millorant així la imatge; bonificació als usuaris que facen bé la classificació i el dipòsit dels residus; l’ocupació de més gent per oferir el servei i comptar amb ajudes procedents d’altres administracions; entre altres qüestions”.

El Pla ha comptat amb els vots a favor del PSOE, Compromís, l’abstenció de Vox i el vot en contra del PP, que ha justificat indicant que els mancava informació i que detectaven certs errors de manera que el Pla necessitava una revisió.

Pin It on Pinterest