Select Page

En Sessió Plenària celebrada en el matí de hui per videoconferència, quedava aprovada, per unanimitat, una disposició transitòria a l’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública per la qual durant l’exercici 2020 queda suspesa l’aplicació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupacions de terra, subsòl i vol a la via pública pel que fa a l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires. Així ho reflecteix la proposta presentada per la regidora d’Hisenda, Xelo González, que ha comptat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Segons recull la proposta duta a Ple per l’edil d’Hisenda, “a causa de la situació de crisi econòmica accentuada que estem vivint i a l’efecte de donar suport als subjectes passius de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires, que són la pràctica totalitat de negocis de restauració i hostaleria del municipi, que s’han vist afectats de manera extrema per l’estat d’alarma a conseqüència del COVID-19, la regidoria d’Hisenda considera oportú i necessari modificar l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Ocupacions de la Via Pública perquè durant 2020 queda suspesa la seua aplicació en el que es refereix únicament i exclusivament a l’ocupació de terreny d’ús públic amb taules i cadires”.

Xelo González ha fonamentat la seua proposta en el que disposa l’art. 26.3 TRLRHL, “quan per causes no imputables a l’subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es preste o desenvolupe procedirà la devolució de l’import corresponent”. Al que ha afegit la descripció de les circumstàncies que la pandèmia del COVID-19 ha provocat una destacable incidència en la utilització de les taules i cadires a les terrasses, que han portat a obtenir un mínim o nul benefici econòmic. Circumstàncies que impedeixen l’aplicació de les tarifes de l’Ordenança.

A més de l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de la Taxa d’Ocupació de la Via pública, la Sessió Plenària ha recollit la lectura de la declaració institucional d’adhesió a la #AlianzaDeCohesión Europea. Una adhesió que ha comptat amb el vot favorable de tots els grups polítics de la Corporació. La lectura de la declaració ha anat a càrrec de Maria Antonia Laviós, responsable de Participació Ciutadana, àrea que ha impulsat l’aposta alteana pel Euromunicipalismo.

El Ple ha aprovat també, per unanimitat, una modificació de crèdit amb una partida econòmica que passa de la regidoria de Participació Ciutadana a la d’Infraestructures per a l’execució del projecte de millora del camí que porta a l’Ermita de Sant Antoni a Cap Blanc, valorat en 48.187,40 €. Un projecte sol·licitat per la pròpia ciutadania, fruit dels pressupostos participatius. El segon projecte més votat, després del projecte de Pont de Moncau que va ser el primer i en el qual s’està treballant per abordar-lo des d’una perspectiva més àmplia.

Un altre dels punts aprovats pel Ple ha estat el dictamen de la Comissió Informativa d’Infraestructures i Medi Ambient sobre informe als recursos de reposició, mesures cautelars, suspensió forçosa, acord plenari del 5 de març de 2020. La proposta és la de desestimar els recursos de reposició presentats per l’Entitat de Conservació de la Urbanització Altea Hills, Port Esportiu Luis Campomanes SA i Aigües Potables de Bèrnia SL contra l’esmentat acord; desentimar la mesura cautelar de suspensió de l’executivitat l’esmentat acord formulada per l’Entitat de Conservació de la Urbanització Altea Hills, Port Esportiu Luis Campomanes SA; procedir a l’execució forçosa de l’incompliment voluntari del lliurament de la possessió de les instal·lacions i gestió del servei de clavegueram juntament amb la documentació necessària per a prestar el servei en l’àmbit de la Mallà i Mascarat; així com comunicar a la mercantil Aigües Potables de Bèrnia S.L. que a partir de la recepció forçosa haurà d’abstenir-se de dur a terme qualsevol mesura o actuació que impedisca o dificulte el subministrament d’aigua potable o la gestió del servei de clavegueram. Punt que ha estat aprovat amb els vots a favor de PSOE i Compromís i l’abstenció de PP. Ciutadans i Altea amb Trellat han abandonat el Ple en este punt per la seua relació personal existent amb les empreses implicades.

I l’adhesió de Juan Bernardo Such Oliver, guia turístic professional, al Consell Municipal de Comerç i Turisme ha estat l’últim punt de l’ordre del Dia aprovat, amb el suport de tots els grups.

Pin It on Pinterest