Select Page

El Ple de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat aquest matí per unanimitat una
modificació de l’Ordenança fiscal de la taxa per la prestació del
servei de recollida, transferència i tractament de residus sòlids
urbans, amb l’objectiu que la bonificació per als majors de 65 anys siga
efectiva per al present exercici de 2014. Així mateix, tal com ha
explicat el regidor de l’Àrea Econòmica, Pedro Barber, gràcies a aquesta
modificació, “els majors de 65 anys beneficiaris de la subvenció, no
tindran la necessitat de renovar la seua sol·licitud any rere any, sinó
que, a partir d’aquest moment, serà efectiva per a tota la vida”.

D’aquesta manera, gaudiran d’una bonificació subjectiva del 100% en la
Tarifa d’Habitatges aquells contribuents que tinguen la condició de
jubilats i pensionistes i que acrediten degudament els següents
requisits:

1.- Ser major de 65 anys o complir-los l’any per al qual se sol·licita la bonificació.

2.- Ser propietari de l’immoble, la qual cosa s’haurà de justificar
amb fotocòpia del rebut de l’IBI o de l’Escriptura de propietat, o ser
inquilí, la qual cosa s’haurà de justificar amb el contracte
d’arrendament, i sempre que es demostre que la brossa siga per compte de
l’inquilí.

3.- L’habitatge estarà ocupat únicament pel sol·licitant i els seus dependents econòmics.

4.- Cadascun dels membres que conviuen en l’immoble es troben
empadronat en el municipi i en el mateix domicili de l’habitatge.

5.- Estar al corrent de pagament de tots els tributs locals, estatals i Seg.Social.

6.- Tenir una Renda Familiar (RF) inferior a dues vegades la pensió
anual mínima de Jubilació per a majors de 65 anys amb cònjuge a càrrec.
En el cas que el beneficiari compartisca l’habitatge, ja siga
en propietat o arrendada, amb altres persones, siguen familiars
o no, es computarà a l’efecte de la concessió de la
subvenciimmoble objecte de la sol·licitud.

Pin It on Pinterest