Select Page

El Ple de l’Ajuntament d’Altea ha aprovat aquest matí per unanimitat una moció conjunta de tots els grups polítics amb representació municipal per a suprimir la paga extra de Nadal, o el seu equivalent, de l’Alcalde i Regidors de l’Ajuntament. 

La moció ha estat llegida per l’Alcalde d’Altea, Miguel Ortiz, i el text explica que la supressió de la paga extra de Nadal per als funcionaris públics “suposa un sacrifici d’especial intensitat” i afegix que “raons de Justícia justifiquen que aquestes mesures s’estenguin a tots els servidors públics, amb independència de la naturalesa de l’entitat de la qual depenen i el seu Estatut”. En aquest sentit, la moció assenyala que la mesura respon “al principi de necessària solidaritat que ha d’imperar en aquests moments en tots els àmbits socials i polítics, a fi de compartir l’esforç”.De fet, els portaveus de tots els grups polítics han coincidit en la necessitat que els polítics se solidaritzin amb els empleats públics. 

Concretament, el text recull que es van “a reduir les retribucions de l’Alcalde i Regidors en les quanties que els correspongui percebre en el mes de desembre, com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària o equivalent” i assenyala que “en aquells casos que no es contempli expressament en el seu règim retributiu la percepció de pagues extraordinàries, es reduirà una catorzena part de les retribucions totals anuals”. 

Així mateix, la moció afegix que totes les quantitats estalviades per aquest concepte, es van a destinar a “sanetjar el Remanent Negatiu de Tresoreria, per a la reducció del dèficit públic i, en cas possiblement, a incrementar les partides destinades a plans d’ocupació i formació, o ajudes socials destinades a persones en situació d’emergència o extrema necessitat”.

Pin It on Pinterest