Select Page

Reunida la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Altea ha decidit adoptar mesures de prevenció davant la situació generada per l’evolució del coronavirus COVID-19. Estes mesures de contenció han sigut adoptades per poder donar cobertura a les directrius i mesures extraordinàries acordades per la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Sanitat. S’ha de tenir en consideració que eixes mesures sanitàries requereixen de l’adopció d’altres addicionals de caràcter organitzatiu, amb la finalitat de preservar i garantir, per un costat la prestació dels servicis públics i, per altre, protegir la salut dels treballadors públics.

Les mesures aprovades per la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Altea són: un Protocol d’Actuació Individual i Mesures Municipals amb caràcter immediat, que abasten al règim intern i servicis municipals amb respecte a la situació actual, pel termini prudent estimat de quinze (15) dies, que podran ser objecte d’ampliació, reducció o modificació en funció dels canvis de les circumstàncies que les motiven.

Mesures concretes:

1.- Cancel·lació o aplaçament de totes les activitats programades i reunions que suposen aglomeracions o multituds, en tots els Centres Municipals, i en totes les seues instal·lacions (Casa de Cultura, Conservatori, Escola de Música, Centre Cultural d’Altea la Vella, Centre Juvenil, Ràdio Altea, Escola d’Adults, Centres Educatius -infantil, primària, secundària i formació professional-, Centre Social, CEAM, Finca Santa Bàrbara, Vil·la Gadea, Oficina de Turisme, Ciutat Esportiva Altea, Ciutat Esportiva d’Altea la Vella, Casa Toni El Fuster, Casa de l’Aigua).

2.- Es recomana a tot el personal limitar reunions presencials no imprescindibles i fomentar la utilització de vídeo conferències.

3.- Cancel·lació de celebració de sessions de consells municipals, foros, locals i grups i/o reunions de treball.

4.- Establir com criteri d’actuació de qualsevol treballador amb símptomes d’infecció per coronavirus, telefonar al telèfon gratuït 900 300 555 habilitat per la Conselleria de Sanitat i evitar contacte de proximitat amb altres persones i informar immediatament al seu Cap de Departament.

5.- Col·locació de gels desinfectants amb solució alcohòlica (hidro alcohol) així com dispensadors d’un sol ús de paper, amb la finalitat d’evitar superfícies de possible contagi.

6.- Reforç de farmacioles i maletins portàtils (guants, solucions alcohòliques i desinfectants….). L’ús de mascaretes no està recomanat.

7.- Cancel·lació de viatges, fires o reunions programades fora del terme municipal.

8.- Cancel·lació de les activitats formatives presencials per a treballadors de l’Ajuntament que hagueren de ser realitzades i, a la seua vegada, es suspèn la realització dels exercicis de processos selectius municipals programats.

9.- L’atenció a la ciutadania es realitzarà amb caràcter preferent per un canal no presencial (electrònic, telefònic, xarxes social), en lloc d’acudir presencialment a les oficines.

10.- Cancel·lació o ajornament de la celebració de bodes civils en la Casa Consistorial.

11.- Les biblioteques municipals queden tancades al públic.

12.- Es suspenen totes les activitats organitzades per l’Ajuntament programades en els Centres Municipals o en l’exterior, que puguen suposar alta concentració de persones i amb això un risc potencial elevat de transmissió o contagi. Així mateix es recomana als organitzadors privats d’activitats que actuen en conseqüència.

13.- L’Ajuntament vetllarà pel reforçament de les mesures d’higiene en el mercat municipal. Els mercadets queden suspesos, degut al seu caràcter ambulant i de concentració de persones.

14.- Es recorda al personal la necessitat de controlar les mesures individuals d’higiene, la precaució de rentar-se les mans freqüentment i l’ús recomanat, en cas de tos o esternuts, de mocadors d’un sol ús o en cas de no tenir-los a ma en eixe moment, fer-ho sobre el colze flexionat. Mai de forma oberta ni sobre la ma.

15. – Es posa a disposició dels treballadors públics i se’ls recorda, la necessitat de seguir el protocol d’actuació d’acord amb les recomanacions d’INVASSAT. Per a tot això es posa a disposició el següent enllaç http://prev.ggva.es, a través del qual poden seguir les recomanacions. Este enllaç es troba en constant actualització.

Pel que fa a les mesures en matèria de conciliació, l’Ajuntament d’Altea entén que el tancament dels centres educatius o residències de la tercera edat generarà problemes de conciliació en alguns dels seus treballadors per tal cosa, en el seu cas, es facilitarà, mentre dura eixa situació, el teletreball a aquells professionals amb fills en edat escolar o que tinguen al seu càrrec persones majors sempre que disposen de mitjans necessaris i sempre que la seua activitat laboral ho puga permetre.

En el cas de que siga imprescindible, per l’empitjorament de la situació, s’adoptaran per Decret de l’Alcaldia i amb caràcter d’urgència les mesures que resulten precises per a garantir la dotació del personal suficient i adequat que resulta imprescindible per a la prestació dels servicis públics de caràcter essencial.

Les mesures contemplades en este acord, són de caràcter temporal i es prorrogaran, ampliaran o deixaran sense efecte en funció de l’evolució de la infermetat i de les mesures que poden ser adoptades en instàncies superiors de tot ordre amb competència en la matèria.

Acord_Bàndol-Acuerdo_BANDO

Pin It on Pinterest