Select Page

Després que l’empresa adjudicatària decidira aturar de forma unilateral les obres, des de l’Ajuntament d’Altea es va aprovar una ordre d’inici d’estes actuacions atenent al contracte signat.

L’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, i el regidor d’Infraestructures, Roque Ferrer, han informat que s’han reprès les obres que s’estan realitzant als carrers Gabriel Miró i Adolfo Quiles i finalitzaran, previsiblement, al llarg d’este mes de juny.

El passat mes de febrer van començar les obres, amb un termini d’execució de 5 mesos, i durant el mes de maig l’empresa adjudicatària va decidir unilateralment aturar-les. En eixe moment, i davant la situació que es plantejava, l’alcalde i el regidor d’Infraestructures van comparèixer públicament per informar sobre la suspensió de l’obra ‘’perquè tota la ciutadania coneguera la situació que ens afectava directament a l’Ajuntament i als alteans i alteanes’’, assenyalava l’alcalde.

Estes actuacions van començar el passat mes de febrer i l’empresa adjudicatària, Urbamed, va presentar l’11 de maig un escrit a l’Ajuntament d’Altea sol·licitant la suspensió de l’obra i la modificació de les condicions del projecte, al·legant que el preu que va oferir a la licitació no s’ajustava al cost real de les unitats d’obra i demandava la modificació del contracte i una pujada dels preus.

De forma immediata des de l’Ajuntament d’Altea es va alçar acta de l’incompliment unilateral del contracte per part de l’empresa constructora i per Junta de Govern Local es va aprovar una ordre de reinici immediat de les obres a l’empresa Urbamed SL. A més, i per tal de minimitzar els efectes de l’aturada de les obres, des de la regidoria d’Infraestructures es va encomanar realitzar les accions oportunes, de seguretat i neteja, perquè els carrers foren transitables i no suposaren cap perjudici per al normal funcionament dels vianants i el trànsit, mentre durara este conflicte administratiu.

Una vegada represes les obres, tant l’alcalde com el regidor han informat públicament de nou sobre l’estat de les mateixes. Com ha explicat el regidor d’Infraestructures, ‘’s’han reprès les obres i la previsió és que finalitzen al llarg d’este mes de juny, abans de començar la temporada alta d’estiu’’. Roque Ferrer afirmava que ‘’la responsabilitat de l’empresa és acabar les obres en les condicions que marca el contracte signat i en eixe sentit defensarem els interessos del municipi’’.

Així mateix, Jaume Llinares i Roque Ferrer lamentaven els inconvenients que esta paralització ha causat a la ciutadania. ‘’Hem patit una situació forçada per la pròpia empresa per voler obtenir un major rendiment de les obres, motivada per l’adjudicació a la baixa dels contractes’’. Per això, des de l’Ajuntament d’Altea ja estan prenent-se mesures per corregir i modificar la llei de contractes i evitar així els perjudicis que causen les licitacions a la baixa.

 

Actuacions que modernitzaran els carrers del nucli urbà

Mitjançant estes obres, que han estat subvencionades parcialment per la Diputació provincial, segons informa el regidor de Cicle Hídric i Infraestructures, es portaran a terme una sèrie d’actuacions que modernitzaran i milloraran l’estat d’estos carrers i carrerons del nucli urbà sobre els que no s’havia actuat en molts anys. Així, ha detallat el regidor, s’ampliaran les voreres amb la mesura mínima que estableix la Llei, el que millorarà la mobilitat dels vianants; es repavimentaran els carrers en mal estat utilitzant el mateix model que l’utilitza’t al carrer Compte d’Altea ‘’per a donar-li homogeneïtat a la via pública, però amb un acabament rugós per evitar esvarades’’; es deixarà preparada una canalització soterrada per a llevar el cablejat de les façanes i els vols de cables; s’instal·larà enllumenat als carrerons que eren deficients en eixe sentit; es plantarà arbrat al carrer Adolfo Quiles per ampliar les zones verdes dins del nucli urbà. Per la seua banda, l’Ajuntament ha finançat el canvi de les canonades que comptaven amb materials prohibits i el desdoblament de la xarxa de sanejament i pluvials, el que suposarà un estalvi energètic i ajudarà a reduir el col·lapse de la depuradora en èpoques de pluja.

Finalment, ha afegit el regidor, ‘’les actuacions també tenen previst eliminar el gir a l’esquerra al carrer Metge Adolfo Quiles, i eixe semàfor està previst situar-lo a l’encreuament del carrer La Tella amb la CN-332 només obtingem l’autorització del Ministeri de Foment, traslladant-lo així al límit extern del nucli urbà on fa falta un pas per a vianants que creue l’anomenada carretera estatal’’. A més, els passos de zebra sense semàfor de la N-332 es senyalitzaran amb panells verticals lluminosos per augmentar la seguretat dels vianants.

Pin It on Pinterest