Select Page

La corporació municipal de l’Ajuntament d’Altea ha celebrat l’últim ple ordinari de l’any que tenia lloc ahir a la vesprada al Saló d’Actes del Centre Social d’Altea.

De l’activitat resolutòria s’han aprovat els punts previstos en la mateixa. D’una banda, la constitució de la Comissió d’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica i el seu reglament de funcionament, amb els vots a favor dels grups de l’equip de govern, Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat, i CIPAL i en contra del PP.

La Comissió d’Avaluació Ambiental és l’òrgan que, d’acord amb la LOTUP (Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge), ha de vetllar perquè els criteris de sostenibilitat i protecció mediambiental estiguen presents en l’elaboració i tramitació de plans o programes.

Sobre este punt del plenari, Imma Orozco, regidora d’Urbanisme, ha explicat que ‘’en la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos de 2016, la Generalitat Valenciana contempla la possibilitat que els ajuntaments puguen esdevindre òrgan ambiental i territorial en el seu àmbit de planejament, cosa que, òbviament, implica una agilització en la tramitació al gestionar-se directament per l’Ajuntament i no haver de passar per Conselleria, que estava col·lapsada per les peticions de modificacions del planejament dels ajuntaments’’.  

Els supòsits en els quals es podrà actuar des de l’administració local són: 

1. En els instruments de planejament urbanístic que afecten única i exclusivament a l’ordenació detallada del sòl urbà definida en la present llei.
2. En els instruments de planejament urbanístic que, en el desenvolupament de planejament avaluat ambientalment, afecten única i exclusivament a l’ordenació detallada del sòl urbanitzable definida en la present llei.
3. En els instruments de planejament urbanístic que afecten únicament i exclusivament a l’ordenació estructural del sòl urbà que compte amb els serveis urbanístics efectivament implantats, sense modificar l’ús dominant de la zona establerta en l’ordenació estructural.

‘’Cal, per tant, que ens adaptem a les exigències legals que el que aconseguiran, a més, és agilitzar la tramitació i acurtar terminis en aquelles qüestions que no tinguen un impacte ambiental important’’, defenia Orozco. 

Existien diverses opcions per a la composició de la Comissió i hem optat per triar un model més participatiu, on, a banda de les regidores i regidors d’Urbanisme, Medi Ambient, Infraestructures i Cultura, també estiguen representats els grups de la corporació que no estan al govern, explicava la regidora. En este sentit, Orozco considera ‘’inexplicable el vot en contra del PP a la constitució d’una comissió que dóna cabuda a tots els partits de l’oposició, quan hauríem pogut optar per un model molt menys participatiu i que s’assabentaren només a través de la junta de govern de les resolucions de la comissió”.

No obstant això, cal tindre en compte que este és un òrgan tècnic, que analitzarà des d’eixe punt de vista els expedients d’avaluació ambiental i territorial i emetrà els corresponents informes ambientals i territorials estratègics en el procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada a què s’han de sotmetre els plans i programes, indicava la regidora. 

El personal tècnic serà de les àrees d’Urbanisme, Medi Ambient, Infraestructures i Cultura. A banda, es donarà també compte d’estos expedients a través de la pàgina web.

Per altra banda, el ple ha donat la seua majoria, amb els vots a favor dels grups que formen l’equip de govern, Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat, i també el vot favorable de PP i CIPAL, a l‘ampliació de la delegació a SUMA de les sancions de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals de companyia que l’Ajuntament d’Altea té atribuïdes en aquesta matèria de gestió i recaptació de sancions per l’incompliment de deures, prohibicions o limitacions continguts en la corresponent ordenança.

Vicent Ripoll, regidor de Seguretat Ciutadana, ha informat que aquesta mesura sobre expedients sancionadors per incompliments de l’ordenança vindrà acompanyada d’una campanya informativa dirigida a la ciutadania sobre l’ordenança. A més, en una segona fase de la campanya, ha anunciat l’edil, es posaran a disposició de la ciutadania bosses expenedores per a la recollida d’excrements.

Finalment, en l’activitat de control, el ple ha donat compte del requeriment efectuat per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana respecte de la finalització del termini per a la presentació del Compte General de la Diputació Provincial d’Alacant, relatiu a l’exercici 2015.

Pin It on Pinterest