Select Page

La regidoria de
Participació Ciutadana posa en coneixement de la ciutadania l’anunci de la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
per la qual es convoquen, per a l’any 2016, subvencions destinades a les
entitats ciutadanes del País Valencià, per al foment de la participació
ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública.

Les bases per les quals es regeix esta convocatòria, són les contingudes en
l’Ordre 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, pel qual s’aproven les bases
reguladores conjuntes de les subvencions destinades als entitats locals
(ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats
ciutadanes, centres valencians en l’exterior (CEVEX) i les seues federacions i
confederacions, cases regionals d’altres comunitats al País Valencià, i les
seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana,
la transparència i l’accés a la informació pública (DOCV 7798, 06.06.2016),
d’ara en avant, Ordre 4/2016.

La sol·licitud es presentarà en el termini de 15 dies hàbils a
comptar de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, dirigida a la Direcció General de
Transparència i Participació, preferentment, en el Registre General de la
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació, ubicat en el passeig de l’Albereda, número 16, 46010 València,
sense perjuí de poder presentar-se per qualsevol dels mitjans establits en
l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (d’ara en avant,
LRJPAC). L’incompliment del mencionat termini donarà lloc a l’exclusió de la
convocatòria. La sol·licitud també podrà presentar-se per via telemàtica en el
Portal de la Generalitat,
 www.gva.es, accedint a la «Seu Electrònica»,
Serveis online, Ciutadans, Ajudes, Beques i Subvencions,
 http://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/sel_buscador,
o a través de la pàgina web de la conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació,
 http://www.transparencia.gva.es/va/ Para
poder realitzar la presentació electrònicament, el sol·licitant haurà de
disposar d’algun dels sistemes de firma electrònica admesos en la Seu de la
Generalitat.

Pin It on Pinterest