Select Page

El Plenari de l’Ajuntament d’Altea va aprovar dijous passat el Compte
General de l’exercici de 2013, amb els vots a favor del Partit Popular i Cipal, i els vots en contra del PSPV-PSOE i Compromís. Un Compte que
llança un superàvit de més de 5 milions d’euros, tal com reflecteix
l’Informe de l’Interventor, que també assenyala que “L’Ajuntament i el
seu ens depenent compleixen l’objectiu d’estabilitat pressupostària”.

Durant l’explicació d’aquest punt, el regidor de l’Àrea Econòmica,
Pedro Barber, ha resumit algunes de les xifres arreplegades en el Compte
General. Barber ha posat l’accent que, “l’endeutament per habitant
s’ha reduït en un 12%, passant d’1.591 a 1.402 euros”. Així mateix, ha
assenyalat que “l’Ajuntament d’Altea ha pagat el 91,10% de les
obligacions reconegudes, és a dir, de totes les despeses produïdes en
l’exercici 2013”, assenyalant que “durant l’anterior legislatura el
percentatge de compliment d’aquests pagaments es va situar en un 63%”.

Pedro Barber va indicar, a més, que “l’any 2011, tant els deutes a
bancs com a proveïdors ascendia a 44 milions d’euros, mentre que el
tancament de l’exercici 2013 reflecteix un deute de 34 milions, és a
dir, en el termini de dos anys s’ha reduït aquest deute en un 20%”,
destacant que “hem pagat als proveïdors de l’Ajuntament en un termini de
41 dies, reduint considerablement el termini de 373 dies, que existia
anteriorment”. “Açò ha permès que els proveïdors de l’Ajuntament d’Altea
tornen a confiar en nosaltres”.

Així mateix, ha destacat que
“hem aconseguit invertir progressivament la tendència del Romanent de
Tresoreria, que l’any 2011 reflectia un resultat negatiu de 15,5 milions
d’euros, fins a arribar al Compte General del 2013 que presenta un
Romanent positiu de 200.000 euros.”

Per a Barber, “totes
les mesures adoptades durant l’actual legislatura estan donant els
resultats esperats i estem en la línia del que ha de ser una
administració eficaç”.

Pin It on Pinterest