Select Page

El Consistori compleix amb folgança el seu compromís de pagament a proveïdors amb una mitjana de 10 dies

L’Ajuntament d’Altea ha celebrat hui el seu últim ple ordinari de l’any en què s’ha aprovat el compte general de l’exercici 2021. Un compte que dona testimoniatge de la situació economicofinancera del Consistori, que va ser positiva el passat any amb el compliment dels requisits establits per llei.

“Hui presentem el compte general de l’Ajuntament d’Altea de l’exercici passat, un tràmit al qual el Consistori està obligat per a remetre’l a la Sindicatura de Comptes”, ha introduït la regidora d’Hisenda Xelo González.

Tal com ha explicat la regidora, l’informe d’intervenció determina que la situació economicofinancera de l’Ajuntament a curt termini és bona. El resultat pressupostari ajustat, que ha de ser positiu, està en 333.874,03euros. El romanent de tresoreria és també positiu, amb 432.430,12 euros.

L’Ajuntament presenta una bona evolució de la ràtio de liquiditat. També és positiva l’evolució de la ràtio de solvència. “Un altre indicador a curt termini del bon estat dels comptes del Consistori és el període mitjà de pagament a proveïdors que ascendeix a 10,87 dies en 2021, una xifra molt inferior al topall legal que està en menys de 30 dies”, ha matisat l’edil.

Respecte a la ràtio de realització de pagaments, presenta un percentatge del 97,88%, superior al de l’exercici anterior, la qual cosa implica que només queden pendents de pagament un 2,12% de les obligacions que es reconeixen en tot l’exercici.

En el llarg termini, el deute financer se situa en el 25,74% en l’exercici 2021, lleugerament inferior al de l’exercici passat (29,58%), estant el topall legal en el 110%. El destí de recursos a disminuir deute i l’absència de nou endeutament són els dos factors clau que expliquen la disminució del deute financer. El Consistori compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, amb capacitat de finançament consolidat per a l’exercici 2021. “El nostre objectiu sempre ha sigut, que, sense deixar de destinar els diners necessaris al benestar de la ciutadania, reduir al màxim el deute i sanejar els comptes”, ha precisat Xelo Gonzalez.

“En definitiva, la situació financera és bona i es compleix amb tots els compromisos i objectius. Complim amb tot l’exigit per llei i presentem uns comptes amb informe de control financer favorable i continuarem treballant en aquesta línia per a oferir els millors serveis a tots els alteans, complir amb obligacions i proveïdors i tindre uns comptes sanejats”, ha ressaltat la regidora d’Hisenda, Xelo González.

Els comptes de 2021 han quedat per tant aprovades amb el vot en contra del Partit Popular i l’abstenció d’Altea amb Trellat i vot a favor de Compromís i PSPV-PSOE.

Ordenança preus piscina municipal

El ple ha aprovat l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i activitats en la piscina municipal, amb el vot en contra del Partit Popular.

“Uns preus ajustats a l’actualitat i les peticions dels usuaris, amb nous bons i facilitats de pagament, com el pagament anual o trimestral, i afegint serveis que en l’ordenança anterior no existien”, ha comentat Pere Barber, regidor d’Esports.

La nova ordenança marca que tots els usuaris hauran de pagar 3 euros per matrícula per a l’expedició de la seua targeta d’usuari. El preu per bany lliure serà de 3 euros, podent comprar bons de 15 banys (30 euros); 30 banys (50 euros), amb una rebaixa de 5 euros respecte a l’ordenança anterior o un bo trimestral (65 euros) i bo anual de 200 euros.

Les activitats aquàtiques tindran els següents preus: 40 euros al mes, 100 al trimestre, 200 al semestre i 400 a l’any en horari de 7.00 a 13.00h i de 13.00 a 16.00h. 50 euros al mes, 140 al trimestre, 220 al semestre, 500 a l’any de 16.00h al tancament.

L’ordenança contempla bonificacions del 50% per a persones amb més del 33% de discapacitat, un 10% per a posseïdors del carnet jove i un altre 10% per a jubilats amb el carnet expedit en el centre social.

Pin It on Pinterest