Select Page
  • L’Interventor rebutja admetre una al·legació del Portaveu del PSOE, assenyalant “falta de legitimació activa”

El Plenari de l’Ajuntament d’Altea va aprovar divendres passat de manera
definitiva amb els vots a favor del Partit Popular i de Cipal els
Pressupostos Municipals de 2014, que es van aprovar inicialment el
passat 20 de desembre de 2013. Durant el període d’al·legacions marcat
per la legislació vigent, tan sols s’han presentat dues al·legacions:
una interposada per un particular, que es va retirar mitjançant un
escrit posterior; i una altra presentada pel portaveu del Grup Municipal
Socialista, Eloy Hidalgo.

En referència a aquesta última,
l’Interventor de l’Ajuntament ha rebutjat estimar-la, argumentant que
“atès que el regidor Eloy Hidalgo Gracia, com a Regidor i com a
representant del Grup Municipal Socialista, no està legitimat per a
formular al·legacions, sinó per a recórrer davant la Jurisdicció
contenciós-administrativa, cap la declaració d’inadmissió de les seues
al·legacions per falta de legitimació activa i, en conseqüència no cal
entrar en l’anàlisi del contingut material, és a dir, no es pot entrar
en el fons de la seua petició, no estimant ni desestimant les seues
al·legacions”.

De fet, l’Interventor assenyala en el seu informe
que “els membres de la Corporació manquen de legitimació activa per a
actuar com a persona física o jurídica, per la qual cosa el termini per a
interposar el recurs no és el general de dos mesos des de la publicació
de l’acord d’aprovació definitiva, sinó el de dos mesos des de
l’adopció d’aquest acord. Així ho ha declarat el Tribunal Suprem en
Sentència de 13 d’octubre de 2010”.

A més, reitera que
“l’article 170.1 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals no atribueix la
consideració d’interessats als regidors; pel que la possible impugnació
del Pressupost per part dels membres de la Corporació ha de seguir una
llera diferent al previst en el citat article 170.1”. Així mateix,
destaca que “no es contempla als Regidors, els portaveus dels grups
polítics, ni als grups polítics municipals com a interessats, per tenir
aquests altres mitjans per a presentar esmenes i debatre el Pressupost,
ja siga en Ple o en Comissions Informatives, com l’Especial de Comptes”.

En
aquest sentit, l’oposició va sol·licitar informe del Secretari General
de l’Ajuntament sobre la legalitat de les al·legacions presentades, i
aquest ha recolzat l’escrit de l’Interventor, al·legant que l’informe
d’Intervenció, amb abundant cita legal i fins i tot una Sentència del
Tribunal Suprem de 13 d’octubre de 2010, pot considerar-se suficient per
a motivar el posicionament de l’Interventor.

Pin It on Pinterest