Select Page

  •   L’Informe de l’Interventor destaca que “la situació a
    curt termini de l’Ajuntament ha millorat ostensiblement” i que el Pla de
    Sanejament i Pla d’Ajust “s’ha complit més que satisfactòriament”

  Durant
la reunió plenària d’aquest matí, el regidor de l’Àrea Econòmica, Pedro
Barber, ha adonat de la Liquidació del Pressupost de l’exercici de
2012, que llança un superàvit d’1.485.000 euros. No obstant açò, tal com
ha explicat Pedro Barber, si no es tinguera en compte el Pla de
Pagament a Proveïdors, també executat en 2012, la xifra de superàvit
arribaria a aconseguir els 13.166.000 euros.

  Aquestes xifres
estan arreplegades en els informes de l’Interventor de l’Ajuntament,
sobre la Liquidació del Pressupost de 2012 i sobre el Compliment de
l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària, en el mateix exercici.

  Els
informes assenyalen que “la situació a curt termini de l’Ajuntament ha
millorat ostensiblement”, i afigen que la Liquidació de 2012 “s’ajusta
al principi d’estabilitat pressupostària”. Així mateix, reflecteixen que
el romanent negatiu de tresoreria de 2012 “ha disminuït pel que fa a
l’exercici anterior per import d’11.690.605 euros”. D’aquesta manera,
s’ha passat d’un romanent negatiu de tresoreria de prop de 15 milions en
2011, a situar-se en 3 milions en 2012.

  Per tot açò,
l’informe de l’Interventor destaca que “aquesta gran reducció s’explica
per dues vies: la primera, l’efecte del mecanisme de finançament a
proveïdors per import de 10,4 milions d’euros; i la segona, l’execució
del Pla de Sanejament i Pla d’Ajust, per import d’1,2 milions d’euros”. I
finalment conclou assegurant que “es pot avançar que l’objectiu inicial
d’existència de superàvit pressupostari per al sanejament del romanent
negatiu de tresoreria establit per a 2012 en el Pla de Sanejament i Pla
d’Ajust s’ha complit més que satisfactòriament”.

 Arran de totes
aquestes conclusions, Barber ha assegurat que “estem complint els
objectius que ens marquem des del principi de legislatura, quan aprovem
en actitud de Sanejament i Reactivació Econòmica, que va comptar amb
l’únic vot en contra del PSOE, i amb el qual ens marquem la prioritat de
ser capaces de no gastar més del que ingressem”.

Pin It on Pinterest