Select Page

L’equip de Govern ha dut a la reunió del Ple de l’Ajuntament, que s’ha celebrat aquest matí,l’Ordenança de Convivència Ciutadana, en la qual està    treballant durant mesos la Regidoria de Seguretat Ciutadana, amb el seu edil, Jaime Sellés, al capdavant. La iniciativa ha estat aprovada, de manera inicial, amb els vots a favor del Partit Popular i Cipal i els vots en contra de PSOE i Bloc. 

Es tracta d’un text similar al que ja han aprovat i engegat grans ciutats espanyoles, com Barcelona i Màlaga, arran de les directrius marcades en aquest sentit per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). L’Ordenança ha estat treballada durant mesos per la Regidoria de Seguretat Ciutadana i per la Policia Local d’Altea, i ha estat traslladada als diferents grups municipals en diverses reunions perquè poguessin plantejar les seves opinions referent a això. 

Amb aquesta Ordenança es pretén una utilització racional dels espais públics municipals, garantint el gaudir de tots els ciutadans de les vies i espais públics, sense que les activitats d’alguns suposin un perjudici greu a la tranquil·litat, i a la pau ciutadana d’uns altres, que veuen afectats els drets al descans, a la salut i a la lliure circulació per aquests espais. Tots els drets protegits per la Constitució i que l’Administració té el deure de vetllar pel seu respecte.

Tal com ha assegurat l’Alcalde d’Altea, Miguel Ortiz, l’objectiu essencial radica a “protegir i garantir la convivència, la seguretat i la salut pública, sobretot dels menors” i ha afegit que“la seva finalitat no és recaudatoria, sinó que es tracta que, entre tots, aprenguem unes normes bàsiques de convivència, perquè el carrer és un punt de trobada comú per a tots els veïns i hem de regular el seu ús per a garantir la seva utilització”. 

En aquest sentit, Ortiz ha remarcat que, com prova que aquest text manca d’afany recaudatori, s’ha inclòs, de manera pionera en aquest tipus de normatives, la potestat de l’Ajuntament per a substituir multes per treballs en benefici de la comunitat. De fet, l’Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat, de conformitat amb el que reglamentàriament es determini. Així mateix, per als menors d’edat compresa entre 16 i 18 anys, aquestes accions seran sempre prenent en consideració l’opinió dels pares o tutors . 

Per la seva banda, Jaime Sellés ha posat l’accent que es tracta d’una Ordenança “que anirà evolucionant en el temps, tenint en compte els usos i els costums i serà revisable cada dos anys” i ha assenyalat que les sancions seran majors o menors, en funció de la reincidència amb que es cometin les conductes incorrectes. Segons ha explicat, amb l’engegada del’Ordenança es pretén donar resposta a algunes de les principals preocupacions del dia a dia dels veïns d’Altea, com les molèsties per soroll, les pintades de grafittis, la presencia d’excrements de gossos en els carrers (de manera conjunta a l’Ordenança ja existent en aquest sentit), la mendicitat (amb explotació de menors i/o minusvàlids i tant per al qual l’exerceix com per al qual obliga a exercir-la), l’oferiment de serveis sexuals, i la destrucció del mobiliari, entre unes altres. 

El text aborda, en 66 articles, qüestions com: Ús inadequat de l’espai públic per a jocs; Ocupació de l’espai públic per conductes que adopten formes de mendicitat o explotació infantil; Utilització de l’espai públic per a l’oferiment i demanda de serveis sexuals; Neteja de vies, espais públics i residus urbans, entre altres qüestions. Totes les sancions seran independents de les accions legals pertinents en delictes tipificats. 

Pin It on Pinterest