Select Page


A pesar de l’ampli debat que va mantindre la corporació Municipal en la Sessió Plenària celebrada en el dia d’ahir, la duració del qual es va dilatar durant quasi 6 hores, el consens va ser la nota predominant a l’hora d’emetre el seu vot cada un dels grups municipals i l’edil no adscrita. Dels set punts amb què comptava l’Activitat Resolutòria, a excepció de l’últim -l’aprovació del dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme sobre la modificació del Pla Parcial Belles Arts- el posicionament va ser positiu tant per l’Equip de Govern socialista com pels grups de l’Oposició, PP, BLOC, CIPAL i Paca Sevila.


Després de l’aprovació dels esborranys d’actes de sessions anteriors, es procedia a modificar les Ordenances del Pla Parcial L’Áramo. Modificació que suposa un pas avant en la protecció del Medi Ambient, ja que entre les aprovacions dutes a terme es contempla eliminar la possibilitat d’agrupar vivendes per a evitar els apantallaments; es definixen les agrupacions existents i els seus règims i es regula l’edificabilitat de les parcel·les limitant el volum de les construccions, entre altres mesures amb l’objectiu que no es puguen produir distintes interpretacions per part dels promotors d’obres. “L’efecte de la modificació d’estes ordenances serà molt positiu, ja que les edificacions estaran molt regulades, amb la qual cosa es va a evitar les distintes interpretacions de l’Ordenança”, apuntava l’edil d’Urbanisme, Verónica López durant la seua intervenció. A més, el punt va comptar amb l’aportació de propostes per part dels distints grups municipals -CIPAL i PP- que van ser arreplegades per a ser incloses en la nova Ordenança. Així mateix, l’oposició va sol·licitar l’inici d’expedient per a la modificació també de les ordenances urbanístiques en els plans de La Mallaeta i El Mascarat.


En el punt número 3 de l’Orde del Dia de procedia aprovar la modificació de crèdits 15/2010. Una modificació que s’havia portat al Ple del mes de juliol però que havia quedat sobre la taula perquè l’oposició va sol·licitar la retirada d’un dels punts; la construcció de dos pistes del pàdel i cafeteria en les instal·lacions esportives d’Altea la Vella, per no considerar de primera necessitat estàs inversions. Com va explicar l’edil d’Hisenda, “la modificació de Crèdits no significa que es vaja a demanar un nou crèdit, sinó que d’un sol·licitat en 2007 hi ha algunes partides que no han sigut utilitzades perquè els diners per a complir amb els objectius ha arribat per altres vies de finançament”. El muntant disponible a què es feia referència és el de 476.000€, que a partir d’esta modificació de crèdit estaran destinats a la compra del local en què està ubicada l’extensió administrativa municipal de l’av. La Nucia; a la construcció de nínxols al Cementeri Municipal i l’execució d’un corredor d’enllaç entre les antigues instal·lacions del Cementeri i les noves; així com a pagar l’expropiació de terrenys que es va fer necessària per a l’execució del vial que tancava l’antic pas a nivell de Carbonera, entre altres usos.


També va quedar aprovada per unanimitat la liquidació definitiva de les obres d’urbanització corresponents al programa d’actuació integrada de la Urbanització Santa Clara.


El punt 5 donava compte de la sentència número 37/2010 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre la RPT de 2006 que l’Ajuntament ha d’acatar i que consistix a eliminar les compatibilitats que tenen alguns llocs de treball que combinen el treball de funcionari a l’Ajuntament amb l’activitat privada. Un factor que el TSJCV ha desautoritzat per a aquells llocs que compten amb dedicació exclusiva. Durant el Ple es recordava que la sentència és fruit del contenciós presentat per la Subdelegació del Govern en contra de la RPT aprovada el 3 d’octubre amb el consens dels distints grups municipals, els sindicats i la junta de personal.
I de compatibilitat també va tractar el següent punt, però en este cas el que es va aprovar va ser atorgar la compatibilitat d’una monitora esportiva que ha renunciat a la dedicació exclusiva per a poder accedir a la dita compatibilitat.


I finalment, es va aprovar, però en este cas amb els vots en contra de PP i l’edil de CIPAL, el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme sobre la modificació del Pla Parcial Belles Arts. En esta qüestió, l’edil d’Urbanisme explicava que la modificació l’única cosa que pretén és donar solució al problema d’edificabilitat de certes illes. Argument que no van compartir ni el PP ni CIPAL. Per part del PP va ser Miguel Ortiz qui va justificar el seu vot en contra, indicant que “amb estes modificacions l’única cosa que es fa és retardar encara més la posada en marxa del Pla. Fins ara hem recolzat les distintes propostes presentades per l’Equip de Govern, però ara ja el que exigim és que s’inicien les obres perquè és fonamental per a l’economia alteana, ja que un 80% dels treballadors d’este poble viuen directament o indirectament de la construcció”. A més, Ortiz va assenyalar que “la modificació perjudica l’interés públic”. Per la seua banda, Carolina Punset, regidora de CIPAL, una vegada més ha manifestat la postura del seu grup davant de projectes urbanístics. “El nostre grup és l’únic que des de sempre ha estat en contra del Pla, no perquè demonitzem la construcció, sinó perquè no ens agrada este tipus de construcció que no respecta la tipologia típica alteana” va argumentar Punset. Manifestacions a què Verónica López va contestar acusant al PP de voler obstaculitzar la gestió de l’Equip de Govern i indicant que “és fals que la modificació paralitze l’inici de les obres, ja que este només està condicionat que es paguen les indemnitzacions i s’inscriga el projecte en el registre de la propietat”.


Acabat el debat dels 7 punts que incloïa l’activitat resolutòria i dins de l’activitat de control, el PP va presentar un moció a través de l’edil Feli Navarro, en la que se sol·licitava a l’Equip de Govern la retirada de la font i enjardinament de la mateixa del carrer Garganes, en confluència amb l’av. Jaume I. El motiu de la proposta és el normal u habitual desenvolupament de la Desfilada de Moros i Cristians en les pròximes festes patronals. Petició que tots els grups municipals van recolzar finalment.

Pin It on Pinterest