Select Page

El termini de presentació de sol·licituds s’acabarà el divendres 19 de gener.

L’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal ha convocat un concurs oposició lliure per a la selecció de personal laboral mitjançant contracte indefinit d’un Oficial de 1a Electricista i un Oficial de 1a Lampista; així ho informa l’edil d’Infraestructures i responsable de La Pública, Aurora Serrat.

La convocatòria esmentada i les bases per a la selecció han sigut publicades el dia de hui al Butlletí Oficial de la Província, BOP, i el termini de presentació de sol·licituds conclourà passats 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació. És a dir, fins al divendres 19 de gener es podran presentar sol·licituds de participació al procés de selecció.

Com ha indicat Serrat, les bases de la convocatòria també estan disponibles a la web de la Mercantil https://pdmaltea.es/es/convocatorias-de-empleo/  i a la web municipal www.altea.es

Les retribucions anuals a percebre per la persona designada venen marcades per la taula salarial aplicable a l’empresa: Grup 4, Nivell VIII, Oficial 1a d’Ofici. Salari brut anual: 21.778,11 €.

Presentació de sol·licituds

Les instàncies sol·licitant prendre part en la convocatòria en què els i les aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la Bases es dirigiran al Sr. President de Pública de Desenvolupament Municipal, M.P.S.A. i es presentaran al Registre General d’esta Mercantil de dilluns a divendres, conforme al model de sol·licitud de la convocatòria, de nou a catorze hores. També es poden presentar a qualsevol dels llocs previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació a aportar

Els i les aspirants hauran de presentar la sol·licitud al model d’instància disponible a PÚBLICA DE DESENVOLUPAMENT MUNICIPAL, M.P.S.A. ia la pàgina web municipal i acompanyaran a les seues instàncies els documents següents:

  • Fotocòpia del D.N.I. o document identificatiu equivalent.
  • Fotocòpia del certificat/carnet/titulació mínima establerta.
  • Full d’autobaremació, segons model que es podrà descarregar a la web https://pdmaltea.es/es/convocatorias-de-empleo/ relacionant tots i cadascun dels mèrits i serveis a tenir en compte a la Fase de concurs, degudament ordenats i numerats segons l’ordre previst a la base.
  • Fotocòpia del carnet de conduir B.

Termini presentació de sol·licituds, 30 dies naturals a partir de la seua publicació al BOP que ha estat avui 20 de desembre.

Pin It on Pinterest