Select Page

La subvenció, procedent de la Diputació Provincial d’Alacant, correspon a l’anualitat 2023 d’Ajudes Impacte Crisi Econòmica per a PIMES i Empresariat Autònom.

El regidor d’Hisenda, Comerç, Emprenedoria i Innovació, Jose Maria Borja, informa de la convocatòria d’un nou paquet d’ajudes per a persones físiques i jurídiques constituïdes com a pimes, micropimes, empresariat autònom, professionals i altres col·lectius subjectes a mutualitats, amb domicili fiscal a Altea. El termini de presentació de sol·licituds començarà demà 30 de novembre i romandrà obert fins al 14 de desembre.

Com ha indicat l’edil, “estes ajudes seran concedides als qui complisquen les bases reguladores i exerceixen les seues activitats econòmiques segons el que estableixen les bases reguladores; complisquen les condicions, instruccions i directrius establertes per la Diputació Provincial d’Alacant, entitat finançadora de les mateixes, per a este repartiment de fons, a més de la resta de normes legals d’aplicació”.

Jose Maria Borja ha explicat que “l´objectiu d´aquestes ajudes és la disposició de fons públics com a mesura d´injecció econòmica per contrarestar els efectes que estan patint les Pimes, Micropimes, empresaris autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats amb domicili fiscal a Altea, com conseqüència de la pujada indiscriminada dels preus, els costos d’explotació i els tipus d’interès, en el context de la invasió d’Ucraïna”. Al que ha afegit, “es pretén preservar la continuïtat una vegada es normalitze la situació, contribuint al manteniment de l’activitat i de l’ocupació i la reactivació de l’economia local”.

Pel que fa a la quantia de les ajudes, l’edil d’Hisenda ha detallat que l’import global d’estes ajudes és de 276.394,00€, procedents de la Diputació d’Alacant. Es procedirà al repartiment d’esta quantia entre les persones i entitats sol· licitants que complisquen els requisits i aporten la documentació acreditativa d’acord amb les bases. Tal com s’estableix a la convocatòria de la Diputació d’Alacant, la quantia de subvenció individual no podrà superar en cap cas el límit màxim de 8.000 euros per a una mateixa persona o entitat sol·licitant.

En cas que la quantia total, els 276.394€, no siga suficient per cobrir la despesa justificable del conjunt de sol·licituds presentades d’acord amb els requisits d’esta convocatòria, es repartirà l’assignació pressupostària mitjançant prorrateig entre les persones o les entitats beneficiàries d’acord amb els límits i condicions establerts a les bases reguladores.

Despesa subvencionable

Són subvencionables les despeses corrents següents, suportades per les persones o entitats sol·licitants en el període comprès entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023:

  • La quota d’autònoms, en les diverses modalitats.
  • El lloguer mensual del local de negoci, ha de figurar com a arrendatari la persona física/jurídica sol·licitant de les ajudes.
  • Les despeses d’interessos de préstecs d’adquisició del local de negoci, i ha de figurar com a titular del préstec la persona física/jurídica sol·licitant de l’ajuda.
  • El 50% de les despeses d’energia elèctrica, gas i carburants necessàries per al funcionament i els afectes directament al negoci.

Els conceptes subvencionables anteriors es justificaran a l’ajuntament mitjançant factures o documents de valor probatori equivalent al trànsit mercantil i amb la documentació bancària acreditativa del pagament.

Termini i procediment de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’este extracte al butlletí oficial de la província. Publicat extracte al BOP de 29/11/23. S’obri el termini des del 30/11/2023 al 14/12/2023.

El tràmit de presentació de sol·licituds es desenvoluparà íntegrament per la seu electrònica de l’Ajuntament d’Altea https://altea.sedelectronica.es/ , i caldrà utilitzar obligatòriament els formularis específics que s’habilitaran a este efecte, d’acord amb les bases reguladores. Totes les notificacions i comunicacions entre l’Ajuntament i les persones i les entitats sol·licitants hauran de seguir esta via, utilitzant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Altea.

Finalment, l’edil ha agraït a l’Administració Provincial la subvenció concedida a Altea amb esta finalitat i conscient de la difícil situació econòmica que travessen algunes PIMES i Autònoms, anima tots aquells que complisquen les bases de la convocatòria a sol·licitar estes ajudes.

Pin It on Pinterest