Select Page

Educació anuncia que el termini per sol·licitar-les és del 14 al 31 d’octubre.

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Altea ha convocat, un any més, les ajudes per assistència a guarderia o escola d’Educació Infantil de xiquets o xiquetes menors de 3 anys durant el curs 2021-2022. Així ho ha informat el responsable municipal d’àrea, Miguel de la Hoz.

Segons ha indicat el regidor, els beneficiaris d’estes ajudes són les famílies, empadronades a Altea, amb fills menors de tres anys que durant el curs 2021-2022 han assistit a una guarderia o escola d’Educació Infantil ubicada al terme municipal d’Altea i la mensualitat del qual ha estat abonada per esta família.

“Les subvencions seran aplicables per assistència a la guarderia durant els mesos d’octubre, novembre i desembre 2021 i des de l’1 de Gener al 30 de setembre 2022”; ha afegit el regidor.

Respecte a l’assignació de la subvenció, Miguel de la Hoz ha detallat que es concediran 50 euros/mes per fill o filla menor de tres anys si la renda familiar, entesa esta com la suma de les rendes obtingudes per tots els membres majors d’edat que componguen la unitat familiar, dividida entre tots els seus components és Inferior o igual al 100% de l’IPREM anual de 14 pagues, per a famílies de dos membres; inferior o igual al 80% de l’IPREM anual de 14 pagues, per a famílies de tres membres; i inferior o igual al 70% de l’IPREM anual de 14 pagues, per a famílies de quatre membres o més. L’IPREM anual del 2022 és de 8.106,28 €.

L’import de l’ajuda es calcula tenint en compte el nombre de mesos complets en què concorren els requisits anteriors.

La documentació que cal presentar per ser beneficiari d’esta ajuda és l’imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat; fotocòpia del NIF /NIE dels dos cònjuges; fotocòpia del Llibre de Família; volant d’empadronament de la unitat familiar; autorització a l’Ajuntament d’Altea perquè recullga dades de l’Agència Tributària relatives al nivell de renda IRPF de l’exercici de 2021; certificat o informe emès per la guarderia en què es detallen els mesos complets durant els quals el xiquet o xiqueta ha assistit a l’esmentat centre; justificants bancaris o rebuts mensuals dels pagaments efectuats, que acrediten que l’import dassistència mensual a la guarderia ha estat pagat; declaració responsable de no estar sotmés a la prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvenció i d’estar al corrent de les obligacions tributàries de la Seguretat Social i, si escau, justificació unitat familiar monoparental o de separació/divorci.

El Termini de presentació de la sol·licitud estarà obert fins al proper 31 d’octubre i esta s’ha de materialitzar al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, ubicat a la planta baixa de l’edifici consistorial.

Pin It on Pinterest