Select Page

Es poden presentar sol·licituds fins al dia 28 de febrer.

L’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal (PDM) ha anunciat la publicació de les bases per a regular la contractació d’un maquinista. Com s’indica a les bases, el contracte laboral del professional maquinista seria de caràcter indefinit i es realitzaria un període de prova d’un mes. A més a més, les persones aspirants no seleccionades que hagen superat les proves eliminatòries, passaran a formar part d’una borsa d’ocupació per a possibles substitucions temporals d’aquest lloc o reforços puntuals del mateix.

Podrà concórrer qualsevol professional capacitat i que tinga prou acreditada la seua competència i idoneïtat per al lloc, que reunisca els requisits descrits a les bases i els criteris tècnics, disponibilitat immediata i dedicació exclusiva després del necessari període de prova.

Les persones interessades s’han de presentar acompanyades dels documents que s’assenyalen en les bases al Registre General de l’Ajuntament d’Altea, situat en la Plaça José María Planelles s/n, dins el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de les presents bases en el tauler d’edictes municipal i a la pàgina web municipal www.altea.es. És a dir, l’últim dia de presentació serà el 28 de febrer de 2019. Les sol·licituds s’han de presentar utilitzant el model de l’ANNEX I. Es pot utilitzar directament l’ANNEX I imprès o fotocopiat, també estarà disponible a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i descarregable a través del web municipal. És especialment recomanable facilitar una adreça de correu electrònic per a garantir les possibles comunicacions del procés.

La regidora responsable de la PDM, Imma Orozco, ha explicat que ‘’aquesta contractació suposarà un reforç en la dotació dels serveis d’aplanat i anivellat de les platges d’Altea que actualment presta la PDM’’. Així mateix, ha assenyalat que “aquesta nova oferta laboral és un pas més en l’aposta per dotar la PDM de professionals qualificats’’. I ha animat a totes les persones que complisquen els requisits a presentar-se a aquesta selecció de personal.

Per a més informació sobre aquesta oferta d’ocupació, es poden consultar les bases reguladores de la mateixa en www.altea.es.

Pin It on Pinterest