Select Page

Educació destina 10.000€ a aquestes subvencions i el termini de sol·licitud estarà obert fins el 17 d’octubre

La Regidoria d’Educació, regida per Vicenta Pérez, destinarà 10.000€ a subvencions de material escolar per als alumnes d’infantil que acudisquen a qualsevol dels centres públics d’Altea i estiguen empadronats al municipi. La sol·licitud d’aquestes ajudes es podrà dur a terme a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Altea des de hui fins al 17 d’octubre, inclusivament.

“L’objectiu de la present convocatòria és subvencionar la despesa realitzada per les famílies empadronades a Altea, en el cost del material escolar socialitzat designat per cada centre escolar, que s’abona a través de les AMPES, i en l’adquisició dels quadernets dels alumnes matriculats  en educació infantil en centres públics escolars ubicats a la localitat durant el curs 2017-2018 “; ha comentat la responsable municipal d’àrea.

“El material subvencionable haurà de ser adquirit en llibreries d’Altea”; ha matisat l’edil. Pérez ha explicat que a l’hora d’atorgar les subvencions es tindrà en compte la renda de la unitat familiar i la sol·licitud emplenada l’han de presentar els pares o tutors de l’alumne en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament juntament amb la documentació que detallen les bases de la convocatòria”.

 Documentació a aportar

  • Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.
  • Volant col·lectiu d’empadronament.
  • Fotocòpia del NIF / NIE de tots dos cònjuges.
  • Autorització a l’Ajuntament d’Altea perquè demane dades de l’Agència Tributària relatius al nivell de renda IRPF de l’exercici 2016 dels membres de la unitat familiar amb ingressos computables per al reconeixement, seguiment o control de la subvenció.
  • Fotocòpia del llibre de família de tots els membres de la unitat familiar.
  • La unitat familiar monoparental ha de quedar acreditada mitjançant el títol de família monoparental d’acord amb el que estableix el Decret 179/2013, de 22 de novembre del Consell, o, si no s’acredita mitjançant llibre de família on només conste la mare, llibre de família i certificat de defunció (viduïtat), o mitjançant informe emès pel departament de serveis socials.
  • Alumnes d’Educació Infantil: Còpia del justificant bancari acreditatiu d’haver efectuat l’ingrés corresponent a l’import del material escolar socialitzat designat per cada Centre Escolar i que s’abona a través de les AMPAS i, si escau, factura dels quadernets adquirits per aquest curs escolar, emesa a nom del beneficiari (pare / mare / tutor-a) per una llibreria d’Altea. La factura haurà de detallar la relació de quadernets i l’import de cada un d’ells.
  • Certificat expedit per SUMA què conste que el pare i la mare de l’alumne / a o els tutors legals estan al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Altea fins al 2016.12.31.
  • Declaració responsable de no estar sotmès a la prohibició per obtenir la condició de beneficiari de subvenció i d’estar al corrent de les obligacions tributàries de la Seguretat Social.

La sol·licitud a presentar, així com les bases de la convocatòria estan disponibles a la web de l’Ajuntament, www.altea.es

BASES REGULADORAS AYUDA MATERIAL ESCOLAR

 

Pin It on Pinterest