Select Page

La regidoria d’Educació, encapçalada per Miguel de la Hoz, ha convocat les ajudes per a material escolar de l’alumnat d’Educació Infantil matriculat a centres escolars públics d’Altea durant el curs 2022-2023 i el termini màxim per a fer la sol·licitud conclou el proper 31 d’octubre.

L’objectiu d’esta convocatòria és subvencionar la despesa realitzada per les famílies empadronades a Altea en el cost del material escolar socialitzat designat per cada centre, que sol abonar-se a través de les AMPAS, i en l’adquisició dels quadernets, que hauran de ser adquirits a comerços de la localitat. Segons va explicar el responsable municipal d’Educació.

De la Hoz ha explicat que se subvencionarà el total de les despeses si la renda familiar, entesa esta com la suma de les rendes obtingudes per totes les persones grans que componguen la unitat familiar, dividida entre la totalitat dels seus components és inferior o igual al 75% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples -IPREM-. Si la renda familiar és inferior o igual al 90% de l’IPREM anual, se subvencionarà el 50% de les despeses per al primer fill o la filla; el 60% de les despeses per al segon fill o filla i el 70% de les despeses per als fills o filles següents. L’IPREM del 2022 és fixat en 8.106,28€.

Quant a la documentació que cal presentar per optar a esta ajuda, l’edil ha detallat que la sol·licitud s’ha de presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, situat a la planta baixa del Consistori i els documents que cal adjuntar a l’imprès de sol·licitud, degudament emplenat i signat són la Fotocòpia del NIF /NIE dels dos cònjuges; fotocòpia del Llibre de Família; Volant d’empadronament de la unitat familiar; autorització a l’Ajuntament d’Altea perquè recullga dades de l’Agència Tributària relatives al nivell de renda IRPF de l’exercici de 2021; còpia del justificant bancari o rebut acreditatiu d’haver efectuat l’ingrés corresponent a l’import del material escolar socialitzat designat per cada Centre Escolar i, si escau, factura dels quaderns adquirits per a este curs escolar, emesa a nom de la persona beneficiària (pare/mare /tutor-a) per una llibreria d’Altea. La factura haurà de detallar la relació de quadernets i limport de cadascun; declaració responsable de no estar sotmés a la prohibició per obtenir la condició de persona beneficiària de subvenció i d’estar al corrent de les obligacions tributàries de la Seguretat Social i justificació unitat familiar monoparental o de separació/divorci, si és el cas .

Miguel de la Hoz ha conclòs recordant que la presentació de sol·licituds acaba el 31 d’octubre i s’han de fer al Registre General de l’Ajuntament.

Pin It on Pinterest