Select Page
  • La Diputació d’Alacant subvenciona amb
    812,50 euros les tasques d’elaboració de la fase de diagnòstic del pla

La Regidoria d’Igualtat, encapçalada per Verónica López, ha presentat el II Pla d’Igualtat Municipal entre Dones i Homes d’Altea. ”Una iniciativa que obeeix al compromís de l’Ajuntament d’Altea davant la societat per treballar a favor de la no discriminació per raó de gènere i per emprendre mesures per tal de promoure la igualtat entre dones i homes, tant en les polítiques de gestió interna com en les polítiques de gestió local”, ha explicat López.
 
Vista la pèrdua de vigència del Pla d’Igualtat Municipal entre Dones i Homes d’Altea, aprovat pel Ple de la Corporació amb data de 2 de desembre de 2010, amb vigència de l’1 de gener de 2011 al 31 de desembre de 2013. L’elaboració del Pla d’Igualtat Municipal entre dones i homes d’Altea respon al compliment de la normativa vigent, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; la Llei 9/2003, de 2 d’abril per a la igualtat entre homes i dones de la Comunitat Valenciana i la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

La regidora ha informat que ”en l’actualitat l’Ajuntament d’Altea està en procés d’elaboració del II Pla d’Igualtat de Gènere, després de la recollida d’informació, i s’espera que en breu finalitze la fase de diagnòstic”. López ha anunciat que la Diputació d’Alacant subvenciona amb 812,50 euros les tasques d’elaboració de la fase de diagnòstic, un cost amb un total de 3.500 euros, i per a això s’han contractat els serveis d’una empresa experta en igualtat.
 
Paral•lelament, el dia 21 de setembre, va ser constituïda de la Comissió d’Igualtat, presidida per Verónica López, en qualitat de regidora delegada de Benestar Social, Sanitat i Igualtat. En la composició d’aquesta comissió s’ha procurat un equilibri social i de gènere, tenint representació tant la corporació municipal com el personal tècnic. Totes les persones integrants de la Comissió Tècnica rebran formació prèvia en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, durant el mes de setembre i octubre de 2016.

Pin It on Pinterest