Select Page
 • El regidor d’Infraestructures i
  Platges, Roque Ferrer, promou i porta a plenari, on s’ha aprovat
  provisionalment, la modificació de l’ordenança de l’ús, aprofitament i
  gaudiment del litoral per adaptar-la a la forta demanda de la societat
  necessitada d’un espai a la platja per a gaudir junt a les seues mascotes

 • Unanimitat del plenari per a
  sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
  Desenvolupament Rural la declaració d’Espai Natural Protegit de l’aflorament
  volcànic de Cap Negret i la seua platja fòssil

El plenari de l’Ajuntament d’Altea ha
aprovat este matí amb el suport dels grups de l’equip de govern, Compromís,
PSPV-PSOE i Altea amb Treball i de CIPAL i sense suport del Partit Popular, la
modificació de l’ordenança municipal reguladora per a l’ús i aprofitament del
litoral, que inclourà a partir d’ara d’una zona acotada per al bany de mascotes
en la zona de platja compresa entre el port de ‘’Mar i Muntanya’’ i l’escull
front a la illeta.

Com ha explicat el regidor de
Infraestructures i Platges, Roque Ferrer, ‘’la modificació de l’ordenança
respon a la demanda d’una part important de la població per usar una zona de
les platges on poder acudir amb els animals domèstics’’.
Ferrer ha
assenyalat que en la tria de la ubicació de la platja s’ha tingut en compte que
no es una zona urbana i no té molta afluència de banyistes, premissa que faria
incompatible la viabilitat si no es complira.

Mitjançant esta modificació de
l’ordenança quedarà prohibida la presència d’animals de companyia en totes les
platges, a excepció de la zona de platja compresa entre el port de «Mar i
Muntanya» i l’escull que uneix la illeta amb la línia de costa amb disposició
perpendicular a esta. Com ha indicat el regidor la zona de bany per a mascotes
quedarà referenciada preferentment amb una senyalització terrestre vertical.

En tot cas, la presència d’animals de
companyia a les platges estarà subjecta al compliment de les condicions de
seguretat, higiènic-sanitàries i de convivència ciutadana establertes en la
present ordenança i en les disposicions municipals relatives a la tinença i
protecció d’animals i en el seu cas a la legislació específica vigent. El
propietari o acompanyant del mateix, es considera responsable de les actuacions
que l’animal realitze i perjudicis que ocasione. El regidor ha insistit en el
fet que les persones amb gossos i altres animals hauran d’evitar que estos
realitzen les seues deposicions a la platja i en l’obligatorietat de recollir i
retirar els excrements, així com en  netejar la part del domini públic que
haja estat afectada.

L’aprovació definitiva tindrà lloc al
pròxim plenari una vegada es complisca el període d’al·legacions que garanteix
el dret a la ciutadania no conforme amb la decisió presa.

 

Declaració
d’Espai Natural Protegit de l’aflorament volcànic de Cap Negret i la seua
platja fòssil

Per altra banda,
el plenari també ha aprovat per unanimitat sol·licitar a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural la
declaració d’Espai Natural Protegit de l’aflorament volcànic de Cap Negret i la
seua platja fòssil.

Beatriu Nomdedeu,
regidora de Medi Ambient, ha defès la moció i ha explicat que l’aflorament
volcànic del Cap Negret, així com la Platja Fòssil i el seu entorn, tenen una
important rellevància pels seus valors naturals, patrimonials i històrics. ‘’Un
dels principals motius de protecció del paratge natural municipal és el seu
indubtable interès geològic, d’acord amb les conclusions del professor associat
a la Universitat d’Alacant, Alfonso Yébenes, extretes del seu informe geològic
sobre el sector’’
, assenyalava Nomdedeu. 

Els
afloraments volcànics de Cap Negret, 
amb 225-250 milions d’anys d’antiguitat, posseeixen característiques
molt peculiars de gran interès, tant científic com didàctic, este és un dels
motius per a la seua conservació i probablement és l’única resta volcànica de
la província d’Alacant. D’altra banda, les praderes de posidònia oceànica
alberguen una gran biodiversitat i estan catalogades com a tipus d’hàbitat
prioritari, segons la Directiva Hàbitats Europea (92/43/CEE) de la Xarxa Natura
2000.

Nomdedeu s’ha referit a les pressions produïdes per
l’activitat humana que estan tenint un impacte important sobre aquestos espais
naturals, principalment degut a la construcció d’un xalet sobre l’aflorament
volcànic i a la construcció del Portet, l’ampliació del qual suposaria la seua
pèrdua irremeiable. Les associacions veïnals de l’Olla i de Montemolar, la
ciutadania d’Altea, junt amb els successius governs municipals han estat sempre
d’acord amb la necessitat de protecció d’aquests llocs de gran interès.

 El plenari també ha debatut sobre la concessió
administrativa del portet i la possibilitat de demanar a Conselleria el seu
rescat que finalitza el 2023. 

Beatriu Nomdedeu acabava la seua intervenció parlant de la importància d’incloure l’aflorament i la platja dins del Parc Natural de la Serra Gelada.

El Ple ha aprovat també el Pla Econòmic-Financer per als anys 2016 i 2017 amb els vots a favor dels grups de l’equip de govern, Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat, i també de CIPAL i l’abstenció del PP.

En la liquidació dels comptes de 2015, presentada en el passat ple de la Corporació, es recollia l’incompliment de la regla de gasto.

Com ha explicat el regidor d’Hisenda, Pere Lloret, ‘’la regla de gasto, que ens arriba de la mà de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, imposa uns límits a la despesa pública. El límit fixat per a 2015 és el resultat d’incrementar en 1,3 % el gasto del 2014. Este límit ha estat excedit en 1.029.498,99 €. Quan succeeix esta circumstància, la mateixa llei estableix la necessitat de formular un pla econòmic financer que assegure el compliment de la regla de gasto per als dos exercicis següents’’.

El Pla aprovat, que fa una projecció d’ingressos i gastos i de les principals variables financeres per als pròxims dos anys, conclou que no cal prendre cap mesura correctora per acomplir l’objectiu de la regla de gasto en els exercicis 2016 i 2017.

En un altre punt del plenari en matèria econòmica, l’Ajuntament ha aprovat cancel•lar deute bancari per 1.739.415,34 € amb el romanent de tresoreria del 2015, en aplicació de les disposicions establertes en la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

Pel que fa a la resta de punts de l’ordre del dia s’ha realitzat el sorteig de presidents i vocals (titulars i suplents) per a les eleccions a les Corts Generals del pròxim 26 de juny. El resultat del sorteis es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament així com al web municipal, altea.es i es notificarà a cadascuna de les persones designades.

Així mateix ha quedat aprovada inicialment l’ordenança de mobilitat amb els vots a favor de tots els grups que composen el plenari. També ha comptat amb el quòrum dels vots del plenari l’adhesió de l’Ajuntament d’Altea al Circuit Culturarts 2016 i el reglament per a la creació del Consell de Comerç i Turisme.

Pin It on Pinterest