Select Page

La regidora d’Educació, Vicenta Pérez, ha donat a
conèixer la convocatòria específica de subvencions per ajudar a sufragar les
despeses de famílies empadronades a Altea per l’assistència dels seus fills i
filles, menors de 3 anys, a una guarderia del terme municipal d’Altea.
Concretament, el període comprèn fins al mes de setembre de l’any en què
s’incorporaran al cicle d’Educació Infantil de 3 anys.

Els requisits per accedir a aquestes ajudes, que tenen
una partida total en els Pressupostos Municipals de 8.000 euros, són els
següents: estar empadronats a Altea; acreditar l’existència de fills menors de
3 anys al seu càrrec durant 2014-2015; acreditar el nombre de mesos
d’assistència del fill/-a menor de 3 anys a una guarderia enclavada en el terme
municipal d’Altea fins a l’octubre 2015 i justificar el pagament de les
mensualitats amb la presentació de rebuts o justificants bancaris. No es
computaran períodes d’assistència a la guarderia inferiors al mes.

Els criteris per a l’assignació de la subvenció, així com
tota la documentació relativa a la sol·licitud de la mateixa es troben ja
disponibles a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Altea (OAC),
situada a la planta baixa de l’Ajuntament, i en la pàgina web www.altea.es

Pin It on Pinterest