Select Page

Per al Consell Consultiu de la Comunitat Valenciana és convenient declarar Nul d’Ofici el conveni subscrit entre l’Ajuntament i el promotor del projecte d’urbanització de Belles Arts en el 2004 per considerar que no s’ajusta a la Llei de Contractació de les Administracions Públiques; així ho han donat a conéixer l’Alcalde, Andrés Ripoll i l’edil d’Urbanisme, Verónica López.
Segons ha explicat el primer edil alteà, «quan es va iniciar el projecte d’urbanització del polígon Belles Arts, la Junta de Govern de l’anterior Equip va subscriure un conveni mitjançant el qual el 10% de l’aprofitament, que corresponia a l’Ajuntament, se cedia al promotor a canvi de tot un seguit d’obres i altres qüestions com per exemple cortines, honoraris de redacció de projectes, etc. Vist açò ens vam adonar que el conveni eludia la Llei de Contractació per a Obra Pública, en primer lloc i a més no es destinava el 10% a l’habitatge de protecció o capitalització de l’Ajuntament». Davant aquesta situació, l’actual Equip de Govern PSOE- CIPAL va dur al Ple la declaració de nul·litat de l’acord i es va remetre al Consell Jurídic Consultiu de la CV. «Hem tingut ja contestació i se’ns dóna la raó», ha afegit l’Alcalde.
Andrés Ripoll ha llegit textualment la resolució del Consell, que diu: «en la mesura que l’acord de la Junta de Govern Local del 23 de desembre de 2004, suposa l’adjudicació directa d’obres i serveis a l’agent urbanizador de diferent naturalesa comprometent-se a subscriure l’oportú conveni a canvi de l’import corresponent al 10% de cessió de l’aprofitament urbanístic, que no ha estat rebut pels propietaris, mitjançant execució pel seu compte i sense procediment de contractació d’una sèrie d’obres públiques, infringeix la legislació de contractes prevista en el text refós de la Llei de Contractes d’Administracions Públiques. Aplicable per raons temporals, sent nul de ple dret aquest acord de 23 de desembre del 2004. Convé per tant la revisió d’ofici de l’acord del 23 de desembre del 2004 de la Comissió de Govern de l’Ajuntament d’Altea d’aleshores».
En les conclusions el Consell Jurídic subscriu el que s’ha exposat anteriorment indicant «és del parer que convé una revisió d’ofici per nul·litat de ple dret de l’acord del 23 de desembre del 2004 de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Altea».
Exposada la resolució del Consell, Andrés Ripoll ha criticat la gestió de l’anterior Equip de Govern del PP indicant que «l’anterior Govern tenia per costum renunciar al 10% dels aprofitaments a canvi de diferents obres i serveis saltant-se a la torera la Llei de Contractes de l’Administració Pública, per a contractar a dit a qui ells volien sense cap tipus de control. Aquestes eren unes pràctiques habituals que no s’ajustaven a la Llei i que nosaltres denunciem, i per aquest fet vam ser vilipendiats. Però el temps dóna a cadascú la raó i amb açò es demostra que estem fent les coses bé, amb il·lusió i sense usar el mètode anterior del PP». Dit açò, el primer edil alteà ha informat que el pròxim tràmit serà dur a ple de nou el punt per acabar de complir amb el tràmit.
Per la seua banda, l’edil d’Urbanisme, Verónica López ha apuntat que en la Comissió Informativa celebrada hui matí s’ha dictaminat declarar la nul·litat d’ofici de ple dret del conveni signat per l’anterior Equip de Govern i Promocions i Finances SL. «Conveni que els ciutadans coneixen més com el conveni de les cortines», ha anotat l’edil socialista.
López s’ha referit al Ple del 25 de setembre del 2008 en el qual es va acordar remetre aquest conveni, juntament amb el seu expedient, al Consell Jurídic Consultiu perquè dictara un informe sobre si s’esqueia o no la nul·litat de ple dret. «Ple en el qual es va desqualificar a la Secretària Municipal, es va atacar la seua professionalitat i es va acusar a aquest Equip de Govern de mentir en aquest assumpte, després d’haver d’escoltar que el conveni no podia ser nul perquè no era definitiu, després d’haver d’escoltar que aquest conveni era legal i després que la Portaveu del PP Anabel Zaragoza assegurara que fèiem el ridícul de nou perquè vèiem fantasmes on només n’hi havia gestió i compliment estricte de la Llei perquè ells sempre havien actuat dins de l’Estat de Dret, mentre que nosaltres ara no ho fem. Després d’escoltar aquestes acusacions, sembla doncs que els fantasmes que nosaltres vèiem en aquell moment anaven amb bola, són reals i tenen forma de Govern del Partit Popular».
Verónica López ha reiterat que el Consell dóna la raó a l’Equip de Govern actual i el conveni és nul. El Consell reconeix que el 10% de l’aprofitament ha de ser lliurat a l’Ajuntament amb destinació al patrimoni municipal del sòl. I diu a més que «en la mesura que es tracta d’un acord que pot generar una sèrie de drets a favor de l’agent urbanizador i que pot suposar una adjudicació directa d’obres públiques s’estima que s’escau la tramitació del procediment de revisió que aquest Ajuntament va iniciar en aquell moment». López ha afegit que «en el moment de la signatura del conveni, en contra del que deia el Sr. Ortiz, la Llei exigeix que el patrimoni municipal del sòl ha d’ésser destinat a la realització de determinats fins i no a la realització de qualsevol tipus d’obra o servei públic per molt lloable i necessari que siga».
L’edil d’urbanisme ha volgut destacar que «tenint clara la necessitat de les obres que es van fer i les compres que es van portar a terme, es podia haver fet de forma legal i no saltant-se el control econòmic i financer de l’Ajuntament».
Per concloure Verónica López ha declarat que «la nul·litat de ple dret del conveni ni ha suposat ni suposarà la paralització de la reparcel·lació. Reparcel·lació que en breu tindrà llum verda per part d’aquest Equip de Govern, una vegada complisca amb tots els requisits legals».

Pin It on Pinterest