Select Page

El regidor de Recursos Humans, Rafael Ramón Mompó, ha anunciat la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, de les bases per a la selecció d’interventor/a interí/na i l’obertura d’una borsa de treball per a llocs reservats a funcionari/as amb habilitació de caràcter nacional.

L’edil ha explicat que “el termini per a la presentació d’instàncies és de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP. A més, es constituirà una borsa d’ocupació”.

El model d’instància es facilitarà tant en les dependències del Departament de Personal, com en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. A més, es poden descarregar tant les bases de la convocatòria com el model d’instància al Tauler d’Anuncis del següent enllaç.

Pin It on Pinterest