Select Page

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques anuncia la creació de llocs del cos C1-21, agents tributaris, administració especial, adscrits a l’Agència Tributària Valenciana (ATV). Amb la finalitat d’assumir les funcions que té atribuïdes l’ATV amb la màxima eficàcia i eficiència, i atés que no existeix cap borsa d’ocupació temporal del citat cos, resulta necessari convocar una borsa d’ocupació temporal específica prevista en l’article 4.1.b de l’Ordre 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre regulació de borses d’ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l’administració de la Generalitat.

Durant 2019, el programa d’execució temporal tindrà un mínim de duració de dos mesos i un màxim de sis i l’objectiu del mateix és atendre les necessitats de cita prèvia, assistència al contribuent incloent la realització de la campanya de la renda corresponent a l’exercici de 2018 (IRPF) així com l’enregistrament de dades tributàries relacionades amb la presentació i tramitació d’expedients en les campanyes de lluita contra el frau fiscal.

Les persones aspirants hauran de presentar la sol·licitud d’inscripció, la fulla d’autobaremació i la documentació acreditativa del compliment dels requisits a què es refereix la base segona, així com dels mèrits al·legats, en el termini de cinc dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La sol·licitud d’inscripció i la fulla d’autobaremació es troben disponibles en el següent enllaç de la pàgina web de l’ATV, atv.gva.es. Una vegada emplenades en el web es presentaran per via electrònica a través de la signatura electrònica adjuntant la documentació acreditativa dels mèrits.

Consulta la informació de la convocatòria: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/01/pdf/2019_2046.pdf

Pin It on Pinterest