Select Page
  • La sol·licitud s’ha de presentar amb una antelació mínima de set dies naturals abans de la celebració del plenari

Des de la regidoria de Participació Ciutadana, encapçalada per Bea González, i de cara a la celebració dels pròxims plens ordinaris, s’informa que està obert el termini per a la participació ciutadana en el torn de precs i preguntes després dels plens ordinaris municipals.
Com ha explicat l’edil de l’àrea, ”la participació ciutadana en el torn de precs i preguntes s’ajustarà a la normativa que l’ordena i que estarà disponible a l’apartat de Participació del web municipal, altea.es”. González ha indicat que ”ja que el pròxim ple es celebrarà en horari vespertí, mesura que l’Ajuntament d’Altea va establir per facilitar l’assistència dels veïns de la localitat, i tenint en compte el reglament per ordenar els precs i preguntes, formulats per particulars o associacions, des de la Regidoria de Participació volem informar que el termini està obert per poder utilitzar aquest torn de precs i preguntes, després del ple, previ registre de les mateixes”.
Com ha explicat l’edil, ”en finalitzar la sessió del Ple Ordinari, l’Alcaldia pot establir un torn de precs i preguntes per al públic assistent, sobre temes concrets d’interès municipal”.
El dret a intervenir en el torn de precs i preguntes es reconeix a totes les persones físiques empadronades o que desenvolupen la seua activitat professional en el terme municipal d’Altea i a les associacions inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament d’Altea.
Els requisits per a la participació estableixen que el nombre d’intervencions per sessió no excedirà de deu. En relació als precs i preguntes ”seran breus i concrets, i s’han de referir a qüestions relatives a assumptes de la competència municipal”, indicava González. Les persones que vulguen intervenir en el torn de precs i preguntes hauran de presentar una sol·licitud adreçada a la Regidoria de Participació Ciutadana, en la qual ha de figurar:
a) La identificació completa de la persona o entitat que ho sol·licita, amb indicació d’una adreça de correu electrònic i l’expressa acceptació del mateix com a mitjà de notificació, o alternativament, indicació d’un domicili a efectes de notificació. En el cas que la persona que presenta la sol·licitud siga diferent de la que participarà en el ple, s’hauran d’identificar les dues persones.
b) Prec o pregunta que desitja formular. La presentació de la sol·licitud es podrà realitzar de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. La sol·licitud s’ha de tenir en compte únicament per al ple ordinari del mes en curs, i s’haurà de presentar amb una antelació mínima de set dies naturals abans de la celebració.
Les sol·licituds d’intervenció s’ordenaran per part d’Ajuntament per rigorós ordre d’entrada. En cas que el nombre de sol·licituds d’intervenció per a una sessió siga superior a deu, es celebrarà un sorteig per determinar els precs o preguntes que es poden presentar.
Cada intervenció tindrà una durada màxima de tres minuts i no estaran permeses les expressions desqualificadores, ofensives o injurioses cap a persones o entitats, corresponent en el cas a la Presidència la potestat de retirar l’ús de la paraula.
Finalment, la regidora informava que l’Ajuntament publicarà a la pàgina web municipal els precs i preguntes presentades per intervenció ciutadana, així com les respostes rebudes. Així mateix, es pot consultar tota la normativa reguladora de la participació en el torn de precs i preguntes dels plens ordinaris al web municipal.

Pin It on Pinterest