Select Page

En un any, el PP de Pedro Barber –on està Miguel Ortiz?- no ha trobat més excuses per criticar l’equip de govern que la contractació del gerent de la Pública. Bon símptoma. Vol dir que el PP que ens ha abocat a la roïna està en procés d’extinció i que este equip de govern no ho està fent tan malament.

Des d’esta regidoria, lluny d’això, es va voler fer un procés totalment obert que ens assegurara que triàvem el millor candidat o candidata entre totes les persones que es postularen per ocupar el càrrec a través d’un tribunal que no tenia per què ser tècnic ja que es tracta d’un lloc directiu. A través d’una sèrie de qüestions, tutelades per personal tècnic de l’Ajuntament, es va assegurar que es respectaren els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. La mala sort del PP és que no li ha agradat el resultat. Potser callarien si hagueren resultat elegits qualsevol dels dos ex regidors del PP que s’hi van presentar. La bona és que el procés sí que va assegurar la solvència de la persona elegida i de les seues propostes per reflotar una empresa pública que el PP havia abocat a la fallida.

Pel que fa a l’informe de l’Interventor, que no hauria de sorprendre al PP perquè ataca les inèrcies heretades de la seua gestió que estem treballant per trencar, es va presentar escrit d’al•legacions amb l’assessorament dels serveis jurídics per aclarir aquelles qüestions sobre les quals es plantejaven dubtes. Considerem, per tant,  que hi ha una disparitat de criteris entre l’assessor jurídic i l’interventor que este no ha entrat a valorar en el seu informe definitiu i que són fàcilment rebatibles, com el fet que el salari del gerent sí que es va aprovar en la Junta General constituïda en Plenari.

D’altra banda, en el plenari d’abril, el govern municipal va aprovar l’encomana de la brigada i la regularització del personal que l’anterior equip de govern havia tingut treballant de manera al•legal a la PDM i que feia que no es pogueren facturar els treballs tal i com apunta l’interventor. Per tant, estem aportant solucions i planificació allà on només hi havia improvisació. I en això, afortunadament, té molt a vore el gerent.

Pel que fa a la designació del gerent, hem de recordar que es tracta de la designació de personal directiu, no de funcionari. Entenem que el PP tinga dubtes sobre esta diferència, ja que ells, al llarg dels seus 24 anys de mandats, han sigut els responsables que de 189 treballadors, un 30% siguen funcionaris interins i laborals interins no fixes, amb la inestabilitat i les pressions que això implica per a este col•lectiu.

Qui no té dubtes a este respecte és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que diu l’Estatut Bàsic del Treballador Públic no és aplicable en el cas d’entitas públiques empresarials locals que, d’acord amb els seus estatuts, adopten la forma de societat mercantil, com és el cas de la PDM.

Al procés de selecció de gerent es van donar, d’entrada, els principis exigibles de lliure concurrència i publicitat. No se li va negar la possibilitat de presentar-se a ningú. No va passar el mateix, però, amb la contractació de tres membres de la família dels senyor Ortiz quan era alcalde, dos en urbanisme i un com a gerent de l’Ajuntament a raó de 4.000 euros mensuals, per cert. Ningú més va tindré l’opció d’exposar les seues propostes perquè no va haver cap procés de selecció. Deixem de banda contractacions directament indirectes o indirectament directes, com vulguen vostès dir-ho, com els 6.000 euros mensuals fraccionats que li pagàvem tots els alteans i alteanes a la tele de la germana del senyor alcalde del PP. Si ens arranquem a fer història, no acabem.

És curiós que el PP no faça seues les al•legacions presentades per part de la PDM ja que han estat argumentades i redactades per l’assessor jurídic de l’Ajuntament –que ho és també de la Pública- i els quals sí que tenien a bé considerar quan governaven.

Un canvi de formes i de fons que, si no agrada al PP, sempre pot intentar trobar empar als tribunals, encara que ho tenen difícil.

Pin It on Pinterest