Select Page

La regidoria d’Educació, que encapçala Vicenta
Pérez, anuncia la convocatòria i les bases per a la selecció d’un becari per al
programa de Normalització Lingüïstica que concedeix la Diputació d’Alacant per
a la formació de joves.

Com s’indica a les bases, la contractació laboral
estarà subjecta a la subvenció i tindrà una duració de tres mesos, a temps parcial
de vint hores setmanals.

Per a ser admès els aspirants hauran de complir els
requisits que s’estableixen a les bases, com estar empadronat a Altea, haver
nascut en data posterior a 1986 y haver finalitzat els estudis universitaris o
cicles formatius de grau superior en el 2013, 2014 ó 2015; entre altres.

El termini de presentació d’instàncies
serà de cinc dies hàbils, contats a partir de demà, dijous 19 de maig, fins al dimarts, 24 de maig, ambdós
inclosos.

Les persones que desitgen participar en
la selecció ho sol·licitaran mitjançant instància dirigida al Sr.
Alcalde-President de l’Ajuntament d’Altea, en la qual faran constar que
reuneixen tots els requisits establerts en la present bases, que es podran
consultar a la web municipal, altea.es

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest