Select Page
  • Els
    treballadors de l’EPDM signen una declaració de responsabilitat per adaptar-se
    a la llei

La regidora d’Educació, Vicenta Pérez, i la regidora de l’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal, Imma Orozco, han anunciat que els treballadors d’aquesta última han signat la declaració responsable i l’autorització d’accés al Registre Central de Delinqüents Sexuals en compliment del que estableix l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol.

Mitjançant aquesta declaració s’acredita no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat sexual i indemnitat sexuals, així com per tracta de sers humans amb fins d’explotació sexual i s’autoritza a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a l’accés a la informació penal sobre la persona que signa davant el Registre Central de Delinqüents Sexuals o davant el Registre Central de Penals dependent del Ministeri de Justícia.

Aquesta mesura, posada en marxa des del Ministeri d’Educació a través de les Comunitats Autònomes, pretén millorar la convivència en els centres i garantir la seguretat dels menors. En aquest sentit, Altea es suma al compliment de la Llei de Protecció Jurídica del Menor, segons la qual “serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual , assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans. A aquest efecte, qui pretenga l’accés a aquestes professions, oficis o activitats haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals”.

Les dos regidores han destacat la importància que els treballadors municipals amb accés a les escoles, com és el cas dels empleats de l’EPDM, signen aquesta declaració en compliment de les lleis vigents i per garantir la seguretat i protecció efectiva dels menors d’edat als centres escolars d’Altea i per a la tranquil•litat de les famílies i els propis centres educatius.

Pin It on Pinterest