Select Page

La regidoria de Joventut
que encapçala Pere Barber, anuncia la convocatòria d’ajudes per a la
investigació l’any 2016. El text de la convocatòria es pot consultar a la Base
de Dades Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

 Els beneficiaris seran
titulats universitaris que estan realitzant memòries de llicenciatura,
projectes fi de carrera o treballs fi de màster -en cap cas els sol·licitants
podran estar vinculats en qualitat de docents als centres universitaris- i
estudiants de doctorat que així ho acrediten mitjançant certificació oficial de
la universitat corresponent i tinguen inscrit el projecte de tesi doctoral a la
Comissió de Doctorat.

 L’import total de la
convocatòria serà de seixanta-dos mil euros (62.000 €) distribuïts de la
següent manera:

  •  8 ajudes a la recerca en Ciències Socials i Humanitats
    dotades amb un màxim de 1250 euros (1.250 €) cadascuna.
  •  13 ajudes a la investigació per a la realització de tesis
    doctorals en Ciències Socials i Humanitats dotades amb un màxim de quatre mil
    euros (4.000 €) cadascuna.

 Així mateix es convoquen
de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció
General de Reformes Democràtiques, com així ho anuncia la Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
Les persones interessades en esta convocatòria han de ser llicenciats o
graduats en Dret, en el moment de la finalització del termini de sol·licituds.
La dotació de les beques serà de 1.000 euros bruts mensuals. Per a més
informació es el text complet de la convocatòria el qual es pot consultar en la
Base de Dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Pin It on Pinterest