Select Page
  • Per a l’any 2015 es va a sol·licitar al Ministeri una nova revisió cadastral

A proposta de l’equip de govern i per unanimitat de tots els grups
polítics es va aprovar, en l’última sessió plenària, la modificació de
l’Ordenança Reguladora de l’IBI que permetrà rebaixar el tipus impositiu
d’aquest impost per a béns de naturalesa urbana, de manera que en 2015
se situarà en un 0,49%, mentre que actualment estava fixat en un 0,53%.
D’aquesta manera, es produeix la tercera baixada del tipus impositiu de
l’IBI en la present legislatura, passant del 0,65% de l’any 2012 fins al
0,49% amb l’actual aprovació plenària, la qual cosa suposa una
disminució del 25%.

L’edil de l’àrea d’Hisenda, Pedro Barber,
explicava els detalls d’aquesta rebaixa del tipus impositiu de l’IBI,
“d’acord amb el Pla d’Ajust per a l’any 2015, estava previst mantenir el
tipus impositiu del 0,53%. No obstant açò, i entre altres mesures, tant
el romanent positiu de tresoreria amb el qual es va tancar l’exercici
2013, com la reducció d’interessos pel refinançament del préstec del pla
a proveïdors, que suposarà un estalvi de 400.000 euros, ens ha permès
aquesta reducció del 0,49%”.

Amb aquesta mesura, comentava el
regidor d’Hisenda, Pedro Barber, “intentem compensar les conseqüències
que la revisió cadastral de l’any 2009, de l’anterior equip de govern,
va suposar per a molts habitatges del nostre municipi”. En aquest
sentit, Pedro Barber recordava que “en aquesta revisió es va posar de
manifest una aplicació desigual per a nombrosos immobles del nostre
municipi, la qual cosa va provocar que aquest valor es duplicara,
triplicara i, fins i tot, cuadruplicara. A més, l’esmentada revisió va
portar amb si un augment anual del 10% de la base liquidable de
l’impost, per la qual cosa aquest equip de govern està adoptant, des de
l’inici d’aquesta legislatura, les mesures necessàries per a compensar
aquest augment”. L’edil afegia que ‘’amb les mesures disposades per
l’equip de govern, s’han contingut els rebuts que havien de pagar els
ciutadans amb un increment del 10% anual, per la revisió cadastral
imposada per l’anterior equip de govern’’.

Finalment, l’edil
d’economia anunciava que ‘’para a l’any 2015 es va a sol·licitar una
actualització dels valors cadastrals al Ministeri, amb l’objectiu
d’homogeneïtzar i equiparar els valors dels habitatges al valor real del
mercat i, d’aquesta forma, pal·liar l’enorme disparitat que para molts
immobles del nostre municipi va suposar aquesta revisió de l’any 2009,
la qual cosa, a més, donarà solució a les pujades anuals de l’IBI’’.

Pin It on Pinterest