Select Page
  • Barber anuncia que per a 2014 se sol·licitarà la revisió cadastral “per a
    evitar les conseqüències desastroses de el ‘Catastrazo’ aprovat pel
    PSOE en la passada legislatura”

L’equip de govern ha aprovat aquest matí, amb els vots a favor del
Partit Popular i Cipal, rebaixar el tipus impositiu de l’IBI, per a
béns de naturalesa urbana, de manera que en 2014 se situarà en un 0,53%,
mentre que actualment estava fixat en un 0,58%. D’aquesta manera, es
produeix la segona baixada del tipus impositiu de l’IBI en la present
legislatura, ja que en 2011 es va aprovar, amb efectes en 2012, una
baixada del 0,65% al 0,58%.

La mesura ha sigut possible
mitjançant l’aprovació d’una modificació de l’Ordenança, per a rebaixar
el tipus fins a 0,55% i una esmena a aquesta modificació per a poder
aconseguir el 0,53%. Respecte als béns de naturalesa rústica i béns amb
característiques especials, es mantenen en un 0,35% i 1,30%,
respectivament.

Durant l’explicació del punt, el regidor de
l’Àrea Econòmica, Pedro Barber, ha assenyalat que la recent Llei
16/2013, de 29 d’octubre estableix per als anys 2014 i 2015, per al cas
que el tipus a aplicar siga inferior al vigent l’any 2011, un increment
del 4% del mateix per als immobles i que pertanguen a la meitat amb
major valor cadastral del conjunt dels immobles del municipi.
Segons
ha explicat, açò va a permetre reajustar el tipus a aplicar per a l’any
2014, sobre el proposat en l’expedient de modificació de l’Ordenança
de l’IBI en el seu article 3, que passaria del 0,55% al 0,53% podent
compensar la pujada del 10% de la base liquidable de l’impost.

Amb
aquesta modificació, els ingressos previstos en el Pla d’Ajust
mantindrien les mateixes quantitats pel que no perjudicaria els
principis d’estabilitat pressupostària ni sostenibilitat financera. Al
seu torn permet ampliar l’exempció per als béns immobles inclosos en el
Catàleg que compten amb 50 anys d’antiguitat i protecció integral no
solament als BRL sinó també als de 2º ordre que tinguen aqueixes
característiques.

En referència a aquest punt, l’Alcalde d’Altea,
Miguel Ortiz, ha posat l’accent que, amb aquesta mesura, “l’Ajuntament
deixarà d’ingressar l’any que ve 840.000 euros” i ha afegit que “aquesta
quantitat es quedarà en la butxaca dels alteans, perquè ho
invertisquen o consumen en el que creen convenient”.

Així
mateix, Barber ha anunciat que, “per a evitar les conseqüències
desastroses de el ‘Catastrazo’ aprovat pel PSOE, l’Ajuntament
sol·licitarà en 2014 la revisió cadastral, que actualitzarà els valors a
un 60% menys, respecte a l’actualitat”. cal recordar que 2014 és el
primer any en el qual es permet sol·licitar la revisió, ja que el
termini establit és de 5 anys.

Segons ha explicat, “entenem que
és una època difícil per a totes les famílies alteanes, i per açò
mateix, en contraprestació, hem inclòs noves bonificacions en
l’Ordenança, augmentant les ja existents”. D’aquestes bonificacions van a
poder beneficiar-se: empreses d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària (90% d’exempció); habitatges protegits (bonificació del 50%
durant els tres primers períodes impositius); béns rústics de les
cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra (95%);
famílies nombroses (bonificació entre el 20% i el 50%); béns immobles
inclosos en el Catàleg, afectes a explotacions econòmiques (95% de
bonificació); i per aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar
(25%).
Així mateix, també s’ha rebutjat una moció del Grup
Socialista, de rebaixar el tipus impositiu al 0,52%. Respecte a aquesta
proposta l’informe de l’Interventor, assegura que “aprovar tipus de
gravamen d’impostos, diferents als quals ja estan planificats, a part
d’absurd, comportaria a un incompliment del Pla d’Ajust”.

Pin It on Pinterest