Select Page

Comunicat de Premsa.

La regidoria de Serveis Jurídics i Recursos Humans ratifica les actuacions seguides.

Cal contestar les falses interpretacions i relat inexacte dels fets denunciats pel Sindicat de Policia Local d’Altea, en el procés de selecció de l’Intendent i informar adequadament i documentalment a la ciutadania, -a la web municipal es posen a disposició els documents corresponents-:

1r. A l’Intendent de la Policia Local d’Altea se’l cessa perquè el Jugat del Contenciós número 1 d’Alacant, en sentència dictada el 14 de juliol de 2021, ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 21 de setembre de 2022, decreten que el procediment que s’ha seguit per a la seua selecció, és IRREGULAR I IL·LEGAL I PER TANT NUL.

La conseqüència derivada de les Sentències esmentades és el cessament de l’Intendent elegit.

2n. Els Jutjats i Tribunals van decretar la nul·litat per l’existència de greus irregularitats i, en particular, l’incompliment en l’estructura de la Policia Local d’Altea del que prescriu l’article 38.4 de la Llei 17/2017, de la Generalitat Valenciana de Coordinació de Policies locals. Este mandat disposa que per a la creació d’una plaça d’Intendent, necessàriament abans sha de tenir creades i cobertes dos places d’Inspectors. La Policia Local d’Altea no complia este requisit legal. Per tant, tant el Jutjat com el Tribunal Superior Comunitari sentencien la nul·litat del procés de selecció de la plaça d’Intendent.

3r. En vista de la primera Sentència de juliol de 2021 i, mentre es tramitava el segon judici al Tribunal Superior de Justícia de la CCVV, es va mantenir l’Intendent al seu lloc de treball, -nomenat en el procés declarat ‘provisionalment’ nul- .

4t. A més, previ informe dels funcionaris de RRHH, Secretaria i Serveis Jurídics, tots ells funcionaris de carrera -per aclarir qualsevol dubte de la imparcialitat-, es va determinar ‘complir els requisits exigits per esta Sentència del Jutjat’ i en conseqüència es va procedir a realitzar el procés de selecció dels inspectors, per complir el requisit previ i necessari per cobrir la plaça d’intendent.

5è. En sessió de Junta de Govern de 27 d’abril de 2022, s’aproven les bases i convocatòria de nou procés de selecció d’intendent i, expressament a l’Acord consta com a requisit el de complir el que disposa l’article 38.4 de la Llei de coordinació de policies locals, que al seu torn es recull a les Sentències citades, és a dir, la necessitat de tenir ‘cobertes dos places’ en este cas d’Inspector abans de la d’Intendent.

Estes bases van ser consensuades a més amb l’IVASP. Per tant, mentre no estigueren cobertes les dos places necessàries d’inspector no es podia proveir la d’intendent.

6è. La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 21 de setembre de 2022, ratifica novament la necessitat, com a requisit previ per crear i cobrir la plaça d’Intendent, de tenir abans cobertes dos d’Inspector, per mandat exprés de l’article 38.4 de la Llei de Policies Locals. Com que la Policia Local d’Altea no complia, confirma la NUL·LITAT del procés de selecció per IRREGULAR. Esta sentència es comunica l’1 de desembre del 2022 i dóna 10 dies a l’Ajuntament per al seu compliment exacte.

7è. Informe de serveis jurídics i secretaria. A la vista de la dita Sentència -que declara nul el nomenament provisional- es proposa el seu compliment -per exigir-ho així el Jutjat segons comunicat d’1 de desembre de 2022- i conseqüentment el cessament de l’Intendent, ja que seguia en actiu malgrat la Sentència del TSJ. Així mateix, la suspensió del procés de selecció en marxa, i en particular el possible nomenament, mentre no es complisca amb el requisit previ de tenir cobertes abans les dos places d’Inspector, no ja per dir-ho les Sentència esmentades, sinó també per la Llei de coordinació -article 38.4- i així es recull a més a l’acord d’aprovació de les Bases.

CONCLUSIÓ: El cessament no ho ha fet l’Ajuntament, EL CESSE ÉS LA CONSEQÜÈNCIA DE LA NUL·LITAT I IL·LEGALITAT DEL PROCÉS DE NOMENAMENT, DECRETAT PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA. A més, a data de hui, no s’ha complert amb els requisits necessaris per cobrir plaça d’Intendent assenyalats a les Sentències citades, Llei de Coordinació de Policies Locals i acord de Junta de Govern, ja que encara no estan cobertes les dos places necessàries de Inspectors, cosa que motiva la suspensió del procediment fins al seu compliment.

Estem en un ESTAT DE DRET, i conseqüentment s’han de respectar les Sentències dictades pels Jutges i Tribunals -així ho diu la Constitució a l’article 118 en afirmar: ‘És obligat complir les sentències i altres resolucions fermes dels Jutges i Tribunals, així com prestar la col·laboració requerida per estos en el curs del procés i en l’execució del resolt-, així com les lleis i els acords adoptats pels òrgans col·legiats formats pels representants elegits democràticament.

El sindicat SPPLB està en tot el dret a interposar els recursos i exercitar les accions que consideren oportunes però no complir la Constitució i les lleis així com les Sentències i resolucions administratives no és propi d’un estat democràtic.

Per tot això, este equip de Govern té l’obligació de defensar la legalitat i transparència en tots els processos de selecció i acatar i complir les decisions dels tribunals.

Per tal de proporcionar un coneixement als ciutadans interessats, es posa a la vostra disposició les sentències i acords perquè verifiquen la veracitat del que s’ha afirmat a https://altea.es/regidories/recursos-humans/documents-dinteres/

Pin It on Pinterest