Select Page

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Altea, a tenor del que s’ha publicat en el BOE núm 123 del 3 de maig en el qual s’inclou l’Ordre SND / 388/2020 pel la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, informa que es pot procedir a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que hagen suspés l’activitat  després de la declaració de l’Estat d’Alarma el passat 14 de març, a excepció d’aquells que tinguen una superfície de més de 400 metres quadrats, així com aquells que tinguen caràcter de centre comercial o que es troben dins dels mateixos, sense accés directe i independent des de l’exterior.

Miguel De la Hoz, regidor de Comerç, ha explicat que l’obertura està condicionada a una sèrie de requisits que ha de complir el comerç, com ara:

• S’establirà un sistema de cita prèvia que garantisca la permanència a l’interior de l’establiment o local en un mateix moment d’un únic client per cada treballador, sense que es puguen habilitar zones d’espera a l’interior dels mateixos.

• Es garantirà l’atenció individualitzada al client amb la deguda separació física prevista en aquest capítol o, en el cas que això no siga possible, mitjançant la instal·lació de mostradors o mampares.

• S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys, que s’ha de fer coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d’este col·lectiu.

• Els establiments i locals que obrin al públic realitzaran, al menys dos vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, terres, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques.

• Es procedirà al rentat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, que hauran de rentar-se de forma mecànica en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads.

• Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.

• No s’utilitzaran els lavabos dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas estrictament necessari. En este últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.

• Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Estes papereres han de ser netejades de forma freqüent i al menys una vegada al dia.

• El temps de permanència en els establiments i locals serà l’estrictament necessari perquè els clients puguen realitzar les seues compres o rebre la prestació del servei.

• L’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador.

• En els establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors s’han d’utilitzar per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran. En el cas que un client es prove una peça que posteriorment no adquirisca, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça siga higienitzada abans que siga facilitada als altres clients.

Tots els establiments i locals que puguen procedir a la reobertura al públic segons el que disposa aquest capítol, podran establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits, sempre que garantisquen una recollida esglaonada que evite aglomeracions en l’interior del local o el seu accés.

Els desplaçaments als establiments i locals podran efectuar-se únicament dins del municipi de residència, llevat que el servei o producte no es trobe disponible al mateix.

Hostaleria

Les activitats d’hostaleria i restauració podran realitzar-se mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments corresponents, quedant prohibit el consum a l’interior dels establiments.

En els serveis de recollida a l’establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida d’ell mateix, evitant aglomeracions en els voltants de l’establiment.

Així mateix, l’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes on es realitzarà l’intercanvi i pagament. En tot cas, s’ha de garantir la deguda separació física establerta en aquest capítol o, quan això no siga possible, amb la instal·lació de mostradors o mampares.

Els establiments només podran romandre oberts al públic durant el horari de recollida de comandes.

El titular de l’activitat d’hostaleria i restauració que es desenvolupe en el establiment ha de posar a disposició dels clients:

• A l’entrada de l’establiment, gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

• A la eixida de l’establiment, papereres amb tapa d’accionament no manual, dotades amb una bossa d’escombraries.

El temps de permanència en els establiments en què es duga a terme la recollida de comandes serà l’estrictament necessari perquè els clients puguen fer la recollida dels mateixos.

En els establiments en què siga possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix temps s’ha d’assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització.

L’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània a diversos clients pel mateix treballador.

En cas que no puga atendre individualment a més d’un client al mateix temps en les condicions que preveu l’apartat anterior, l’accés a l’establiment es realitzarà de manera individual, no permetent-se la permanència en el mateix de més d’un client, llevat d’aquells casos en què es tracte d’un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o major.

Miguel De la Hoz anima a comerciants i hostalers a reprendre l’activitat, però sempre complint les mesures de seguretat establertes per aquesta Ordre publicada al BOE del passat 3 de maig.

Pin It on Pinterest