Select Page

Des de la Regidoria d’Infraestructures i Obres, encapçalada per Roque Ferrer, s’ha emès un decret en relació amb la pràctica ciutadana d’abocar pols de sofre a la via pública i les proximitats de les vivendes a l’efecte d’impedir que els animals domèstics, especialment els gossos, realitzen les seues miccions en les zones ‘’tractades’’.

En este sentit, el decret informa que:

  1. El sofre és una substància perillosa que pot afectar la salut quan és inhalat, ingerit i/o per contacte amb la pell. Els efectes de l’exposició poden incloure ulceració de la pell, conjuntivitis, inflamació de la mucosa nasal, falta de respiració, asma i tràqueo-bronquitis. A més d’això, es tracta d’un sòlid altament inflamables, podent originar mescles explosives en contacte amb l’aire o amb materials oxidables. S’ha d’evitar el seu contacte amb aigua. Ha de ser emmagatzemat en fred, amb ventilació adequada, lluny de fonts d’ignició i de materials oxidables.
  2. No existeix evidència científica de l’efecte d’aquesta substància com a repel·lent dels animals de companyia i en concret dels gossos, a l’efecte d’evitar que s’orinen a la façana dels edificis, si bé hi ha una creença popular molt expandida d’aquest efecte.
  1. Segons s’estableix en l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana publicada en el BOP nº 122 d’1 de juliol de 2013, en el seu article 46.1.b, ‘’..//…1.- S’haurà de seguir-se la següent conducta. a) No està permès llançar, tirar o abandonar a l’espai públic cap classe de producte en estat sòlid o líquid. b) Especialment, queda prohibit el que indica l’article anterior, quan siguen instruments o objectes perillosos o susceptibles de propagar malalties, com, xeringues o qualsevol altre material sanitari o l’utilitzat per al consum d’estupefaents, productes químics, pirotècnics, explosius o que continguen fluids corporals humans o animals quan siguen un mitjà susceptible d’encomanar malalties greus ..// ..’’.

Segons l’anterior, es conclou que la deposició de productes químics en la via pública és una pràctica prohibida i perillosa per a la salubritat de persones i animals. En aquest sentit, cal ressaltar que si bé és una creença popular que el sofre en pols repel·leix als gossos impedint que orinen a les façanes dels edificis, no hi ha constància científica d’aquest efecte, i cal conscienciar o informar els amos d’aquestes mascotes i immobles a que adopten uns hàbits higiènics diferents dels mateixos en la via pública. Tot això d’acord amb les normatives d’aplicació.

Pin It on Pinterest