Select Page

Des de la Regidoria d’Educació, encapçalada per Vicenta Pérez, s’ha anunciat la convocatòria pública per a la concessió d’ajudes dirigides a alumnes d’ensenyaments reglats amb escassos recursos per a col•laborar en les seves despeses per costos de matrícula ensenyaments reglats curs acadèmic 2017-2018 a el centre de formació de persones adultes “Algar” de altea.
La present convocatòria té per objecte establir la concessió de subvencions per ajudar a sufragar les taxes de matrícula d’ensenyaments reglats del centre de Formació de Persones Adultes “Algar”, amb escàs nivell de renda per col•laborar en les seues despeses per costos de matrícula dels esmentats estudis.

Tindran dret a percebre un ajut del percentatge de d’aquest cost aquells sol•licitants que complisquen els requisits següents:

  • Estar inscrit en l’ensenyament reglat que s’imparteix al Centre de Formació de Persones Adultes per al curs perquè se sol•licita l’ajuda.
  • Estar empadronat al municipi d’Altea amb almenys dos mesos d’anterioritat a l’inici del curs per al qual es trobe inscrit.
  • Trobar-se al corrent del pagament de tots els tributs locals i tenir una renda per membre de la unitat familiar inferior o igual al 80% de l’Indicador de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM anual 14 mesos).

No podran accedir a la condició de beneficiari ni a l’abonament de l’ajuda, qui tinguen pendents de justificació subvencions atorgades per l’Ajuntament. Tampoc podran ser beneficiaris de la present ajuda, aquells alumnes que, havent estat matriculats en el curs anterior, hagen incorregut en alguna de les següents circumstàncies: abandonament dels estudis sense causa justificada i haver suspès més de quatre assignatures.

Com ha informat l’edil de l’àrea la quantia a percebre serà del 90% de la quantitat resultant a pagar, un cop deduïdes les bonificacions a què té dret, d’acord amb l’Ordenança Fiscal reguladora de Taxes. El termini de presentació de sol•licituds comença hui, 21 de setembre, i fins al proper 17 d’octubre, ambdós inclosos.

Totes les persones interessades en aquestes ajudes tindran a la seua disposició a la pàgina web de l’Ajuntament (www.altea.es) i a les Oficines d’Atenció al Ciutadà les bases de la convocatòria i el model de sol•licitud que s’ha de presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament.

Pin It on Pinterest