Select Page

La regidoria de Medi Ambient i Agricultura ha anunciat la convocatòria d’ajudes per incentivar el triturat in situ de restes de poda de cítrics. Els beneficiaris d’estes ajudes són els titulars de finques rústiques dels polígons cadastrals 1,2,3 i 4 del terme municipal d’Altea, plantades amb cítrics tardans en producció. Beatriu Nomdedeu, regidora d’Agricultura i Medi Ambient, ha explicat que l’objectiu de les ajudes és  incentivar el triturat de restes de poda in situ, com alternativa a l’ús del foc en període de restricció de l’ús de foc.

 L’import de la convocatòria són 1.000 euros. La quantia que es percebrà serà de 240 euros per hectàrea o la quantitat que resulte de dividir el total disponible destinat a estes ajudes entre el total d’hectàrees acollides a la convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim 15 d’octubre. El text complet de la convocatòria es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Pin It on Pinterest