Select Page

El Jutjat d’Instrucció de Benidorm número 2, per Interlocutòria de 13 de juny de 2024, ha procedit a decretar el sobreseïment i denúncia formulada per Armando Reig Botella defensat pel FESEP, en entendre que l’Ajuntament ha actuat correctament en cessar com a Intendent al Sr. Reig Botella.

Recordar que Reig Botella, va interposar querella contra l’anterior alcalde, Jaume Llinares, el regidor de Recursos Humans, Rafael Ramón Mompó i el Cap dels Serveis Jurídics i Secretari Accidental, Angel P. Iñesta, per entendre que el cesse en la condició d’Intendent era arbitrària i injusta i presumptament constitutiva de delicte de prevaricació.

Per part dels membres de l’Ajuntament es va justificar davant del Jutjat que el cessament del Sr. Armando ho va ser en el compliment de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la CCVV que decretava la nul·litat del procés selectiu en què havia estat elegit irregularment el Sr. Armant.

Pel Jutjat d’Instrucció número 2 després de la pràctica de les corresponents proves, es va sol·licitar informe al Ministeri Fiscal el que després de l’anàlisi de totes les actuacions va concloure que:

«No ha quedat acreditat que en este cas es donen els requisits del delicte de prevaricació de l’art. 404 del CP, ja que no es pot titllar d’arbitrari el Decret de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament d’Altea de 20 d’abril de 2023 pel qual es disposa cessament d’Armando Reig Botella en la seua condició d’Intendent-Cap de la Policia local, ja que, segons es desprèn de tota la documentació aportada, esta decisió no ha sigut aleatòria SINÓ EN ESTRICTE COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA CONTENCIOSAADMINISTRATIVA QUE DECLARABA LA NUL·LITAT DEL PROCÉS SELECTIU en virtut del qual havia estat cobert temporalment aquell lloc vacant d’Intendent de millora d’ocupació’

A la vista de tot això, per Interlocutòria de 13 de juny de 2024 el Jutjat subscriu les conclusions de la fiscalia i conclou: ‘Per tot això, d’acord amb allò que s’ha exposat en entendre justificada esta resolució i no capritxosa o arbitrària amb dol d’actuar de forma il·legal’ i acorda el sobreseïment provisional i arxiu.

D’altra banda i com ja es va informar la Fiscalia va instruir diligències de recerca pre processal i després de l’anàlisi dels expedients i demés documental va formular denúncia contra Armando Reig Botella, per presumpte delicte de falsedat i prevaricació comès en determinades actuacions en el procés de selecció definitiva. Entre altres afirma en el seu escrit:

‘No obstant, s’han demanat indicis que el sospitós, va elaborar un document, datat el 15 de febrer de 2023, en què, signant com a Intendent-Cap de la Policia Local, va remetre comunicació a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a Emergències, per la qual es proposava a si mateix per incorporar-se al curs organitzat per l’IVASP per a la categoria d’INTENDENT.

Tot això malgrat el seu deure legal d’abstenció en un procediment en què apareixia directament implicat; malgrat no haver-se complert la tramitació prevista a les bases vuitena a desena del procés selectiu (incloent-hi la publicació oficial de la proposta de nomenament de funcionari en pràctiques) i malgrat no ser competent per proposar a si mateix per a la realització del curs en el IVASPE (en correspondre a l’Alcalde-President de la Corporació Local esta competència)…

A més, de la documental aportada, hi ha indicis que el sospitós va realitzar estes maniobres amb ple coneixement que els tràmits administratius per a l’accés al curs no s’acabarien legalment en el termini necessari per accedir al curs que s’impartiria de febrer a abril de 2023, i amb coneixement que el procés selectiu podria eventualment veure’s afectat en la seua validesa per no respectar les exigències de l’art. 38.4 de la Llei 7/2017, de 13 de desembre de la Generalitat de Coordinació de Policies locals, que exigeix ​​com a requisit per a la cobertura de la categoria màxima de la plantilla, que estiguen prèviament cobertes dos places de la categoria immediatament inferior.

Estos fets, sense perjudici d’ulterior i millor qualificació, són indiciàriament constitutius d’un delicte de falsedat en document oficial, previst i penat a l’article 390 1, 2 del CP; i un delicte de prevaricació administrativa de l’article 404 CP’

Denúncia que ha donat lloc que el Jutjat d’Instrucció número 4 de Benidorm òbriga procediment de diligències prèvies citat a l’imputat Armando Reig Botella per prestar declaració per a este 5 de novembre.

 

Pin It on Pinterest