Select Page

L’Ajuntament d’Altea comunica que ja s’han publicat les Bases per al segon repartiment de les ajudes del Pla Parèntesis, que es poden consultar a l’enllaç següent: http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/06/29_120/2021_007703.pdf

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals i començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de les bases al BOP. El dia que s’òbriga el termini, s’habilitarà a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Altea el tràmit digital.

Estes ajudes pretenen contribuir a millorar la viabilitat econòmica, evitar conseqüències irreversibles per a l’economia, afavorir el desenvolupament empresarial i comercial del municipi d’Altea i reactivar l’economia local post-COVID 19.

Requisits:

 • Empresariat autònom o microempreses amb un màxim de 10 persones ocupades.
 • Activitat exercida en locals dins del terme municipal d’Altea o, si no tenen local afecte a l’activitat, que tinguen el domicili fiscal a Altea.
 • Empreses d’alta en activitats que apareguen en el llistat de CNAE de l’annex II de les bases i no hagen estat beneficiàries en el primer repartiment o que exerceixen activitats que han estat especialment afectades per la pandemia i les mesures de protecció front a la malaltia i puguen acreditar una reducció mínima del 20% dels seus nivells d’activitat en comparació amb les dades de l’exercici anterior.

“Des de l’equip de treball de l’Ajuntament, format per Hisenda, Cultura, Esports, Comerç,  Foment de l’Ocupació i Turisme, s’ha treballat per a facilitar la tramitació de les sol·licituds, intentant simplificar la documentació a presentar i respectant, al mateix temps, les normatives d’aplicació i la Llei de Subvencions”; explica la regidora de Foment de l’Ocupació,  Maria A. Laviós. “Hem volgut que les ajudes puguen arribar a totes les empreses realment afectades per la pandemia, siguen del sector d’activitat que siguen, intentant no deixar cap empresa enrere”, afig.

Les sol·licituds es tramitaran per la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Altea, on apareixerà com a tràmit destacat, amb el nom: “Ajudes Parèntesis II Altea Segón Repartiment” i allí trobaran tota la documentació i la informació amb les instruccions per dur a terme la tramitació correctament.

El tràmit sols es pot fer de forma telemàtica amb signatura digital, emplenant el qüestionari digital “Sol·licitud Annex IV (2on termini)”. Els únics documents que s’han de descarregar seran: Annex V Compte Justificatiu de despeses i el Model de Representació de Firma Digital, en cas de ser necessari.

La regidora ha apuntat que és important tenir preparada tota la documentació a presentar, perquè del contrari, el tràmit digital no els deixarà completar la tramitació de l’ajuda. Els documents són:

 • Documentació identificativa: CIF, NIF, NIE.
 • Acreditació del número de compte bancari.
 • Certificació / acreditació de la Seguretat Social de les persones ocupades a data 31/12/2020.
 • Certificació censal de l’Agència Tributària d’alta d’activitat, epígraf fiscal i domicili fiscal.
 • Documentació fiscal a on conste el resum anual de la facturació dels exercicis 2019 i 2020.
 • Informe de vida laboral de l’empresa (CCC) i de les persones autònomes (representant, col·laboradores, societàries)
 • Certificació d’alta com a persones autònomes emesa per la seguretat social.
 • Annex V Compte Justificatiu de despeses corrents suportades i pagades des d’abril del 2020 fins al 25 de març de 2021, i la corresponent acreditació documental.

“Des de l’equip de treball anem a fer tot el possible per tal que aquestes ajudes arriben a les persones i entitats com més prompte millor. Per a qualsevol dubte, es poden posar en contacte amb les regidories de Comerç, Turisme, Cultura, Esport o Foment de l’Ocupació per tal de facilitar la tramitació i ajudar a resoldre qualsevol problema que puga sorgir en el procés de sol·licitud”; ha puntualitzat Laviós.

Pin It on Pinterest