Select Page

L’Ajuntament d’Altea comunica que ja s’han publicat les Bases per a les ajudes del Pla Parèntesis que es poden consultar a l’enllaç http://bit.ly/basesajudesparentesisaltea

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals i començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de les bases a la BDNS, Base Dades Nacional de Subvencions, i al BOP. El dia que s’òbriga el termini s’habilitarà a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Altea el tramit digital.

Estes ajudes pretenen contribuir a la viabilitat económica, evitar conseqüències irreversibles per a l’economia, el desenvolupament empresarial i comercial del municipi d’Altea i reactivar l’economia local.

Requisits:

  • Empresariat autònom o microempreses amb un màxim de 10 persones ocupades.
  • Activitats en locals dins del terme municipal d’Altea o si no tenen local afecte a l’activitat, domicili fiscal a Altea.
  • Activitats que apareguen en el llistat de CNAE de l’annex II de les bases.
  • Presentació de documentació per la Seu Electrònica de l’Ajuntament amb signatura digital.

“Des de l’equip de treball de l’Ajuntament, format per Hisenda, Cultura, Esports, Comerç,  Foment de l’Ocupación i Turisme, s’ha treballat per a facilitar la presentació de les sol·licituds i demanar la documentació mínima exigible tal com marca la Llei de Subvencions”; explica la regidora de Foment de l’Ocupació, Mari Laviós.

Les sol·licituds es tramitaran per la Seu electrónica de l’Ajuntament d’Altea, on apareixerà com a tràmit destacat, amb el nom: “Ajudes Parèntesis Altea per a sectors prioritaris Annex II” i allí trobaran tota la informació i instruccions.

El tràmit sols es pot fer de forma telemàtica amb signatura digital, emplenant el qüestionari digital “Sol·licitud Annex IV Formulari normalitzat”. Els únics documents que s’han de descarregar seran: Annex V Compte Justificatiu de despeses i el Model de Representació de Firma Digital, en cas de ser necessari.

La regidora ha apuntat que és important tenir preparada tota la documentació a presentar, perquè del contrari, el tràmit digital no els deixarà completar la tramitació de l’ajuda. Els documents són:

  • Documentació identificativa: CIF, NIF, NIE.
  • Acreditació del número de compte bancari.
  • Certificació / acreditació de la Seguretat Social de les persones ocupades a data 31/12/2020.
  • Certificació censal de l’AgènciaTributària d’alta d’activitat, epígraf fiscal i domicili fiscal.
  • Annex V Compte Justificatiu de despeses corrents soportades i pagades des d’abril del 2020, i la corresponent acreditació documental.

“Des de l’equip de treball anem a fer tot el possible per tal que aquestes ajudes arriben a les persones i entitats com més prompte millor. Per a qualsevol dubte, es poden posar en contacte amb les regidories de Comerç, Turisme, Cultura, Esport o Foment de l’Ocupació per tal de resoldre’l”; ha puntualitzat Laviós.

Pin It on Pinterest