Select Page

L’Ajuntament d’Altea, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha promogut la realització de l’estudi en profunditat del Riu Algar, centrant-se especialment en l’evolució de l’estat ecològic a la seua desembocadura i en l’estudi de la seua flora i fauna associada.

Jose Orozco, regidor de l’àrea de Medi Ambient, ha explicat que “la idea en  2020 és continuar desenvolupant l’estudi que es va portar a terme l’any 2019, per Verd Consultoria Ambiental, perquè els resultats han plantejat diferents mesures que poden ajudar a millorar l’estat actual del riu i serveixen com a punt de partida per realitzar un seguiment periòdic amb els mateixos índexs”. Este seguiment permetrà detectar les necessitats que té el riu en matèria de restauració, conservació i gestió amb el fi d’avaluar-les i continuar amb la protecció del riu Algar. L’estudi facilitarà l’ús dels recursos d’una forma més eficient, “a més de poder contribuir en els aspectes socioeconòmics, culturals i ambientals de la zona potenciant els seus valors”, ha comentat Orozco.

En el citat estudi també s’ha detectat la presència d’un elevat nombre d’espècies d’animals i plantes exòtiques. A causa d’això, la regidoria de Medi Ambient ha encarregat, per a este any, l’elaboració d’un Pla Local de Control d’Exòtiques que s’incorporarà dins del Pla de Manteniment de la Desembocadura, per ser més efectius en el control d’estes espècies.  Este Pla de Manteniment ve realitzant-se per tercer any consecutiu i els  objectius principals són: la conservació i potenciació de vegetals autòctons, la recuperació de la vegetació de la ribera, la reducció i control de la proliferació de plantes invasores, la reducció de l’impacte visual de les zones degradades i la millora de la percepció social de l’espai natural per tindre una valoració més positiva.

L’àrea de Medi Ambient inverteix una quantitat aproximada de 20.000 euros a l’any per mantindre l’entorn del riu Algar, des del pont de Sogai fins a la desembocadura, plantant vegetació riberenca, fent desbrosses reiterades de sendes i d’exòtiques com la canya o el Ricí, o l’extracció mecànica d’aquàtiques com la ludwigia o la redoneta d’aigua, entre altres treballs.

“El riu Algar presenta un escenari futur laboriós per poder arribar a aconseguir l’estat de salut que l’aiguamoll mereix, només d’esta manera es poden matindre els serveis eco sistemàtics que este entorn natural ens aporta i posar en valor el que tenim”, ha matisat el regidor.

 

L’estudi d’avaluació de l’estat ecològic de la desembocadura del riu Algar i estudi de la seua fauna associada en 2019

L’any 2019 es van mostrejar diferents trams del riu per veure el seu estat. El diagnòstic es va basar en diferents aspectes i els resultats de l’estudi  van ser els següents: hidromorfologia del llit, qualitat mitjana; qualitat del bosc de ribera, moderada; insectes aquàtics: qualitat bona en 2 trams estudiats i moderada en altres 2. A la fotografia es poden veure els principals tàxons d’insectes aquàtics registrats; A), C), E), Escarabats aquàtics; B) Immadur de tricòpter; D) Immadur de cavallet del diable; F) Immadur de libèl·lula; G) Sabater; H) Immadur de quironòmid. Pel que fa a la fauna de mamífers associats al riu, els registres mostraven un alt nombre d’observacions, registrant un total de 506, amb un valor mitjà d’1,86 observacions per dia i càmera. L’animal més abundant és el senglar seguit dels rosegadors, conill, gat domèstic, rabosa, teixó, geneta, eriçó, gos i fagina. La presència de senglar era més notòria en els trams més pròxims al nucli urbà, al contrari que el teixó i la geneta, que presentaven major nombre d’observacions en els trams del riu més allunyats del nucli urbà. A la fotografia es poden observar els principals tàxons registrats a partir de les càmeres de foto-trampeig. A) Rabosa; B) Teixó; C) Geneta; D) Gat domèstic; E) Senglar; F) Eriçó; G) Conill; H) Fagina.

Pin It on Pinterest