Select Page

L’Ajuntament d’Altea ha fet pública la convocatòria de 7 places d’agent de la Policia Local, 4 per torn lliure i 3 pel torn de mobilitat. El regidor de Recursos Humans, Rafael R. Mompó, ha explicat que esta convocatòria cobrirà les vacants en la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament enquadrades en l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe Policia Local i els seus Auxiliars, dotades amb el sou corresponent al Grup C1.

El regidor informava que les bases de la convocatòria es poden consultar al web de l’Ajuntament d’Altea, www.altea.es, on es detallen les característiques dels llocs de treball.

A més a més, les bases de la convocatòria estableixen que de conformitat amb les mesures correctores de la desigualtat de gènere dels cossos de la Policia Local (Llei 17/2013 de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana), donat que el nombre de dones en l’escala bàsica del cos de la Policia Local d’Altea no arriba al 40% de la plantilla, es realitza una reserva del 30% de les places ofertades per a dones, per la qual cosa correspon una reserva de 2 places, de les quals 1 s’assigna a torn lliure i l’altra a torn de mobilitat.

Termini i presentació d’instàncies

S’obri el termini per a presentació d’instàncies de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. El model d’instància es facilitarà tant a les dependències del Departament de Personal com a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i a través de la pàgina web de l’Ajuntament http://www.altea.es / http://www.altea.es/regidories/recursos-humans/processos-seleccio-personal/

Pin It on Pinterest