Select Page

La regidora d’Educació, Vicenta Pérez, ha informat de la convocatòria d’ajudes per assistència a la guarderia de xiquets menors de 3 anys durant el curs 2018-2019.

En paraules de l’edil, “la present convocatòria té per objecte establir la concessió de subvencions per ajudar a sufragar les despeses de famílies empadronades a Altea per l’assistència dels seus fills i filles menors de 3 anys a una guarderia enclavada en el terme municipal d’Altea, fins al mes de setembre de l’any en el qual s’incorporen al cicle d’educació infantil de 3 anys, seguint amb el criteri d’ajudar a la conciliació familiar i laboral “.

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació complementària, acabarà el 25 d’octubre de 2019 i estes s’han de cursar en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Altea.

Les subvencions seran aplicables per assistència a guarderia durant els mesos d’octubre, novembre i desembre 2018 i des del 1 de Gener al 30 de setembre 2019 i l’import de l’ajut es calcularà tenint en compte el nombre de mesos complets en els quals concorren els requisits anteriors.

La sol·licitud s’ha d’ajustar al model designat per a aquesta convocatòria i estarà disponible durant el termini de presentació a la pàgina web de l’Ajuntament www.ayuntamientoaltea.es  i a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

La sol·licitud serà formalitzada pels pares o tutors i en la mateixa s’especificaran les dades de cada un dels fills que reuneixen els requisits de la convocatòria i per als quals se sol·licita la subvenció.

Pin It on Pinterest