Select Page

A través d’aquesta aplicació es pretén millorar els serveis que brinda a la ciutadania, traslladant en temps real des del seu mòbil, 24 hores al dia, 365 dies a l’any.

L’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal comptarà pròximament amb un nou programari informàtic, encara en fase d’implantació, que facilitarà la comunicació entre els agents implicats i els ciutadans interessats en la gestió i conservació del municipi. En aquest sentit, l’aplicació “City Care” permetrà als ciutadans traslladar incidències o deficiències en la via urbana, en temps real des del seu telèfon mòbil, 24 hores al dia, 365 dies a l’any.

Com el seu nom indica, “City Care” és una app que millorarà la conservació del municipi, mitjançant la gestió d’incidències i anomalies relacionades amb la recollida i gestió de fems, mobiliari urbà, neteja de parcs i jardins, neteja viària, recollida d’estris, enllumenat públic, senyalització, arbratge viari i platges.

A més, permetrà a l’empresa gestionar amb major eficàcia i eficiència els seus recursos, tant humans com materials, i millorar l’organització en funció d’això per a aproximar-la als estàndards de qualitat i a la professionalització que s’havia imposat com a objectiu.

Aquesta aplicació es posarà a la disposició de la ciutadania en poc temps. En tan sols quatre passos, els interessats podran comunicar qualsevol incidència a l’Empresa Pública, aportant la ubicació, una breu explicació i una fotografia (de forma totalment anònima).

Es tracta d’un model accessible, participatiu i digital que fomentarà la participació ciutadana. La digitalització del procés permetrà conèixer amb precisió la magnitud de la incidència, alhora que reduirà el temps de resposta i millorarà la percepció que els ciutadans tinguen de la gestió dels serveis municipals.

Pin It on Pinterest