Select Page

L’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal posa en marxa el Pla d’Ocupació Local, que per a enguany inclou com a novetat la creació d’una Borsa d’Ocupació Temporal. Els llocs a cobrir seran els d’operaris de manteniment i de serveis múltiples així com els d’auxiliars de serveis assistencials.

El Pla va dirigit, prioritàriament, al col·lectiu de persones desocupades que no compten amb ingressos propis, en el moment de sol·licitar la participació en el Pla i es troben dins dels grups especialment desprotegits. Per això, l’Ajuntament, a través de l’Empresa Pública de Desenvolupament Local d’Altea, realitzarà principalment contractes temporals a temps parcial a un màxim de 40 persones i amb una durada màxima de 3 mesos.

L’accés al Pla d’Ocupació Municipal es realitzarà a través de concurrència competitiva dels sol·licitants en una única convocatòria, garantint l’equilibri de gènere. La selecció es realitzarà prèvia valoració de les sol·licituds presentades i després de la realització d’una entrevista personal amb els sol·licitants.

El cost del Pla per a l’Ajuntament ve marcat en el pressupost municipal aprovat per 2019, estimant-se en 3.089 unitats de mitja jornada de treball i en qualsevol cas a la quantia límit de huitanta mil euros (80.000,00 €).

Els documents obligatoris que han de presentar els interessats són la fotocòpia DNI o targeta de permís de residència i de treball (NIE) i estaran exempts de la seua presentació els qui es van presentar al Pla d’Ocupació 2018, fent-ho constar en la instància i sempre que es trobe en vigor. Fotocòpia de la Demanda d’Ocupació (DARDE) expedida per l’Oficina d’Ocupació i Currículum Vitae.

La sol·licitud signada i degudament complimentada es podrà lliurar fins al 9 de maig a les oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Altea.

Bases Plan de empleo 2019

Pin It on Pinterest