Select Page

Totes les sol·licituds es podran presentar fins al dilluns 8 d’abril.

L’Empresa Pública de Desenvolupament Municipal (PDM) ha anunciat la publicació de les bases per a regular la contractació indefinida d’un oficial podador, així com la creació d’una bossa d’ocupació temporal de jardiners i neteja d’edificis.

Oficial podador i bossa d’ocupació temporal per a jardiners

Com s’indica en les bases, el contracte laboral del professional podador seria de caràcter indefinit i es realitzaria un període de prova d’un mes. A més, les persones aspirants no seleccionades, que hagen superat les proves eliminatòries, passaran a formar part d’una bossa d’ocupació per a possibles substitucions temporals d’aqueix lloc o reforços puntuals d’aquest.

D’altra banda, també és objecte de les presents bases, la creació d’una bossa d’ocupació temporal de jardiners per a substitucions i reforços. Amb aquest procés es pretén regular la creació de la bossa amb la qual anar cobrint les necessitats de contractació que vagen sorgint per motius de reforços puntuals de temporada alta, la substitució necessària d’aquelles baixes laborals, jubilacions, excedències o llocs d’estructura coberts per personal temporal i resta de vacants de similars característiques.

Podrà concórrer qualsevol professional capacitat i que tinga prou acreditada la seua competència i idoneïtat per al lloc, que reunisca els requisits descrits en les bases i els criteris tècnics, disponibilitat immediata i dedicació exclusiva després del necessari període de prova.

Les persones interessades poden inscriure’s a un dels processos o a tots dos i han de presentar-se acompanyades dels documents que s’assenyalen en les bases del Registre General de l’Ajuntament d’Altea, situat en la Plaça José María Planelles S/N, dins del termini de set dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de les presents bases en el tauler d’edictes municipal, en la pàgina web municipal www.altea.es i en la https://www.pdmaltea.es/es/convocatorias-de-empleo/. És a dir, l’últim dia de presentació serà el 8 d’abril de 2019. Les sol·licituds es presentaran utilitzant el model de l’ANNEX I. Es pot utilitzar directament l’ANNEX I imprès o fotocopiat, també estarà disponible en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i descargable a través de la web municipal www.altea.es/regidories/empresa-publica/processos-seleccio-personal-empresa-publica. És especialment recomanable el facilitar una adreça de correu electrònic per a garantir les possibles comunicacions del procés.

Per a més informació sobre aquesta oferta d’ocupació, es poden consultar les bases reguladores de la mateixa en el següent enllaç.

Bases per a la contractació indefinida d’un oficial podador i la creació d’una bossa d’ocupació temporal per a jardiners

Creació d’una bossa d’ocupació per a neteja d’edificis públics

D’altra banda, la PDM ha anunciat a més la creació d’una bossa d’ocupació per a neteja d’edificis públics, amb la qual anar cobrint les necessitats de contractació que van sorgint per motius de reforços puntuals, substitució necessària d’aquelles baixes laborals, jubilacions o llocs d’estructura coberts actualment per personal temporal, així com vacants de similars característiques.

Aquelles persones que ja hagen tingut una relació laboral amb l’empresa i vulguen tornar a tindre-la, independentment de qualsevol altra circumstància i amb independència dels processos que s’inicien en el futur, hauran de presentar-se a aquest procés per a formar part de la bossa d’ocupació.

El personal que siga contractat temporalment, en fer ús de la bossa d’ocupació, estarà subjecte, mentre dure el contracte, al règim jurídic corresponent al lloc de treball per al qual ha sigut contractat.

Les persones interessades a formar part de la bossa d’ocupació per a neteja d’edificis públics, han de presentar-se acompanyades dels documents que s’assenyalen en les bases del Registre General de l’Ajuntament d’Altea, situat en la Plaça José María Planelles S/N, dins del termini de set dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de les presents bases en el tauler d’edictes municipal i en la pàgina web municipal www.altea.es i en la www.pdmaltea.es/es/convocatorias-de-empleo. És a dir, l’últim dia de presentació serà el 8 d’abril de 2019. Les sol·licituds es presentaran utilitzant el model de l’ANNEX I. Es pot utilitzar directament l’ANNEX I imprès o fotocopiat, també estarà disponible en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i descargable a través de la web municipal www.altea.es/regidories/empresa-publica/processos-seleccio-personal-empresa-publica. És especialment recomanable el facilitar una adreça de correu electrònic per a garantir les possibles comunicacions del procés.

Per a més informació sobre aquesta creació de bossa d’ocupació, es poden consultar les bases reguladores de la mateixa en el següent enllaç.

Bases per a la creació d’una bossa d’ocupació per a neteja d’edificis públics

Pin It on Pinterest